Urbanisme

Contacte Departament d’Urbanisme

Telèfon: 964 580421 (extensió 2) y 964 577830

 
Àrea tècnica

ARQUITECTE
Agustín Lozano (Gestió de planificació)

ARQUITECTES TÈCNICS
Jordi Albella (Llicències i informes urbanístics)
Juan José Donato (Obres i inspeccions)

TÈCNIC DELINEANT
Juan Rico (Documentació gràfica i inspecció)

Àrea administrativa

Diego Moliner (Tècnic gestió)

Pedro Palmer (Auxiliar administratiu)
Angela Pons (Auxiliar administrativa)

Documents

1. ACTIVITATS SUBJECTES A LA LLEI 6/2014, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ, QUALITAT I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS (NO ESPECTACLES):

1.1. SOL·LICITUD INFORME/CERTIFICAT URBANÍSTIC MUNICIPAL. Consulteu_PDF editable

1.2. COMUNICACIÓ ACTIVITAT INNÒCUA. Consulteu_PDF editable

1.3. DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL. Consulteu_PDF editable

1.4. LLICÈNCIA AMBIENTAL:

1.4.1. LLICÈNCIA AMBIENTAL. Consulteu_PDF editable

1.4.2. COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT. Consulteu_PDF editable

1.5. CANVI DE TITULARITAT:

1.5.1. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT PER L’ANTIC TITULAR. Consulteu_PDF editable

1.5.2.COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT PEL NOU TITULAR (DR AMBIENTAL/COMUNICACIÓ ACTIVITATS INNÒCUES). Consulteu_PDF editable

1.5.3. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT PEL NOU TITULAR (LLICÈNCIA AMBIENTAL). Consulteu_PDF editable

2. ACTIVITATS SUBJECTES A LA LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS:

2.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ACTIVITATS SOTMESES A ESPECTACLES PÚBLICS. Consulteu

2.2. CANVI DE TITULARITAT PEL NOU TITULAR (ESTABLIMENTS PÚBLICS). Consulteu_PDF editable

2.3. MODEL DE CERTIFICACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. Consulteu_PDF editable

2.4. AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES ANNEXES A L’ESTABLIMENT PRINCIPAL Consulteu_PDF editable

2.5. MODEL DE CERTIFICACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPON. CIVIL PER AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES ANNEXES A L’ESTABLIMENT PRINCIPAL Consulteu_PDF editable

3. ACTIVITATS SUBJECTES A LA LLEI 2/2012, DE MESURES URGENTS DE SUPORT A LA INICIATIVA EMPRESARIAL I ALS EMPRENEDORS, MICROEMPRESES I XICOTETES I MITJANES EMPRESES (ESTABLIMENTS COMERCIALS):

3.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRENEDOR PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS. Consulteu_PDF editable

3.2. CANVI DE TITULARITAT PEL NOU TITULAR. Consulteu_PDF editable

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AUTOR/S – DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

4.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSCRITA PER L’AUTOR. Consulteu_PDF editable

4.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT REDACTOR DEL PROJECTE D’ACTIVITAT I DE L’ENCARREGAT DE L’EXECUCIÓ. Consulteu_PDF editable

4.3. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT REDACTOR DEL PROJECTE BÀSIC D’OBRES. Consulteu_PDF editable

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTAL·LACIONS EVENTUALS PORTÀTILS O DESMUNTABLES. Consultar_PDF editable

6. EDICTE I.P TAULER ANUNCIS I WEB EXP. 3698-2017. Consultar

7. EDICTE I.P TAULER ANUNCIS I WEB EXP. 3699-2017. Consultar

A) icono_pdf Normes subsidiàries

B) icono_pdfInterpretació sobre els àtics

C)PLANS D’ORDENACIÓ NNSS 1989

icono_pdf 1_CLASIFICACION DEL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL

icono_pdf 2_SISTEMAS GENERALES DEL TERMINO MUNICIPAL

icono_pdf 3_ALINEACIONES RASANTES ZONIFICACION Y ORDENANZAS DEL PUEBLO

icono_pdf 4_IDEM DE LA FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 5_IDEM DE LA PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 6_IDEM DE LA PLAYA -SECTOR SUR

icono_pdf 7_IDEM DEL CAMI DE CABRES

icono_pdf 8_IDEM DEL POLIGONO INDUSTRIAL

icono_pdf 9_RED DE SANEAMIENTO DEL PUEBLO

icono_pdf 10_IDEM DE LA FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 11_IDEM DE LA PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 12_IDEM DE LA PLAYA -SECTOR SUR

icono_pdf 13_IDEM DEL CAMI DE CABRES

icono_pdf 14_IDEM DEL POLIGONO INDUSTRIAL

icono_pdf 15_RED DE SANEAMIENTO PUEBLO

icono_pdf 16_IDEM FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 17_IDEM PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 18_IDEM PLAYA -SECTOR SUR

icono_pdf 19_IDEM CAMI CABRES

icono_pdf 20_IDEM POLIGONO INDUSTRAIL

icono_pdf 21_RED DE ELECTRICIDAD PUEBLO

icono_pdf 22_IDEM FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 23_IDEM PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 24_IDEM PLAYA -SECTOR SUR

icono_pdf 25_IDEM CAMI DE CABRES

icono_pdf 26_IDEM POLIGONO INDUSTRIAL

icono_pdf 27_ACTUACIONES PUEBLO

icono_pdf 28_ACTUACIONES FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 29_ACTUACIONES PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 30_ACTUACIONES PLAYA -SECTOR SUR

D)Modificacions puntuals de les normes subsidiàries

icono_pdf Edicte BOP 21.12.2023 MODIFICACIÓ ORDENANCES PARTICULARS SÒL URBÀ DOTACIONAL (modificació puntual núm. 01.2022 de les Normes Subsidiàries)  – EXPT. 3472.2022″

icono_pdf Acord de la Comisió Territorial d’Urbanisme de 30.01.2006

icono_pdf Modificació puntual 2 – 2007

icono_pdf Modificació puntual 3 – 2007

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2010

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2011

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2014

E) PLANS

icono_pdf Plànol General de Moncofa

icono_pdf Plànol de Belcaire Norte

icono_pdf Plànol de Belcaire Sur

icono_pdf Plànol de Palafangues

icono_pdf Plànol calificació

icono_pdf Plànol classificació

icono_pdf Plànol fases polígon industrial casablanca

2.- BELCAIRE NORTE

icono_pdfPlànol de Belcaire Norte

icono_pdfPlànol Parcial de Belcaire Norte

icono_pdf BOP 24.05.2008 – APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLA PARCIAL BELCAIRE NORD

3.- BELCAIRE SUR

icono_pdfPlànol de Belcaire Sur

icono_pdf BOP 19.08.2017 – Plan Parcial Belcaire Sur

icono_pdf BOP 02.06.2005 – Pla Parcial Belcaire Sud i Palafangues

4.- PALAFANGUES

icono_pdfPlànol de Palafangues

icono_pdfBOP 02.06.2005 – Pla Parcial Belcaire Sud i Palafangues

icono_pdfBOP 14 DE NOVEMBRE DE 2019 MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 PLA PARCIAL APROVACIÓ PALAFANGUES

icono_pdfMODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 PLA PARCIAL PALAFANGUES – USOS COMPATIBLES 

icono_pdfBOP 10.02.2007 – Aprobació Pl Parcial Palafangues

5.- BOVALAR

icono_pdfBOP 13.12.2007 – Aprobació Texte Refós Pla Parcial Sector Bovalar

icono_pdfBOP 01.04.2008-Rectificació Texte Refós Pla Parcial Bovalar (Fitxes de Zona)

6.- SECTOR C

A) ACORD

icono_pdf12077-1014 2004-0163 ACUERDO CTU

icono_pdf12077-1014 2004-0163 BOP

icono_pdf12077-1014 2004-0163 RESOLUCION

B)MEMÒRIES

icono_pdf12077-1014 2004-0163 DOC ACLARATORIA A LA MEMORIA

icono_pdf12077-1014 2004-0163 MEMORIA Y ORDENANZAS SECTOR C

C)PLANS

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-1 SITUACION DEL SECTOR DENTRO DEL MUNICIPIO

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-2 DELIMITACION SECTORIAL ACTUAL

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-3 DELIMITACION SECTORIAL

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-4 ORDENACION PORMENORIZADA ACTUAL

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-5 ORDENACION PORMENORIZADA PROPUESTA

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-6 VOLUMETRIA ORDENACION PROPUESTA

7.- POLÍGONO INDUSTRIAL CASABLANCA

icono_pdfEdicte BOP 21.12.2023 – MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES U.E. POMES 1 I 2 POLÍGON INDUSTRIAL CASABLANCA – EXPT. 4472.2021

icono_pdfPlànol fases polígon industrial casablanca

8.- PAI RIUET II

icono_pdfEdicte BOP DE CASTELLÓ 02.11.2023 – APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUNTUAL RIUET II EXPT. 3471.2022

Documentació que s’ha d’aportar

  • Sol·licitud de llicència de parcel·lació.
  • Projecte de parcel·lació, subscrit per tècnic i visat pel respectiu col·legi oficial, amb el següent contingut:
   Memòria justificativa de les raons de la parcel·lació i de les característiques en funció de les determinacions del Pla sobre el qual es fonamente. En ella, es descriurà cada finca original existent i cada una de les noves parcel·les i s’hi farà palés que resulten adequades per a l’ús que el Pla els assigna i, si escau, si són aptes per a l’edificació.
   Plànols d’estat actual a escala 1:500 com a mínim, on s’indiquen les finques originàries registrals representats en el parcel·lari oficial, les edificacions i els arbratges existents i els usos dels terrenys.
   Plànols de parcel·lació, a escala 1:500 com a mínim, en què apareguen perfectament identificades cada una de les parcel·les resultants i puguen comprovar-se que no queden parcel·les inedificables segons les condicions indicades pel Pla.
  • Liquidació per import de DIHUIT EUROS (18 €), corresponents a la taxa per expedició de documents.