Finestreta única

La finestreta única consisteix en la possibilitat que té qualsevol ciutadà de presentar en l’Ajuntament de Moncofa sol·licituds, documents i comunicacions que vagen dirigits als òrgans de l’Administració de l’Estat i de l’Administració de la Generalitat Valenciana, o a les entitats de dret públic vinculades o dependents d’aquelles, amb independència de la localització territorial, així com a determinats municipis valencians. L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 30/03/2017, va acordar sol·licitar l’adhesió al Conveni marc de 22 de maig de 2015 (DOGV de 23/10/2017) subscrit entre l’Administració General de l’Estat i la Comunitat Valenciana, per a la implantació d’una xarxa d’oficines integrades d’atenció al ciutadà.

L’adhesió de l’Ajuntament de Moncofa al sistema intercomunicat de registres entre administracions públiques suposa una important millora en la prestació de serveis i un acostament de l’Administració al ciutadà, ja que ofereix la possibilitat de presentar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (ubicat en l’Oficina d’Atenció Ciutadana, OAC) sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a l’Administració General de l’Estat i a l’Administració de la Generalitat Valenciana, a l’empara del que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En canvi, el conveni no habilita la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions dirigits als següents òrgans, entitats i institucions:

 • Administracions de comunitats autònomes diferents de la Generalitat Valenciana.
 • Entitats locals pertanyents a comunitats autònomes diferents de la valenciana
 • Entitats locals valencianes que no estiguen adherides al conveni quan es presente la sol·licitud.
 • Entitats de dret públic vinculades o dependents de les comunitats autònomes diferents de la valenciana.
 • Entitats de dret públic vinculades o dependents de les entitats locals.
 • Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, Tribunal de Comptes, Consell d’Estat, Consell Econòmic i Social o òrgans semblants de les comunitats autònomes
 • Defensor del Poble i Tribunal de Comptes, Síndic de Greuges i Sindicatura de Comptes de la Generalitat.
 • Òrgans legislatius, tant de l’Estat (el Congrés dels Diputats i el Senat), com de les comunitats autònomes (assemblees legislatives)
 • Òrgans jurisdiccionals (jutjats i tribunals) de qualsevol naturalesa, així com les juntes electorals
 • Òrgans de la Unió Europea
 • Corporacions de dret públic (cambres de comerç, col·legis professionals, federacions, confraries de pescadors, etc.), excepte que s’haja previst algun conveni, instrucció o norma específica
 • Els registres civil, mercantil i de la propietat
 • Les universitats privades