Medi Ambient

Ecoparc

Analítiques aigües de bany

Corriol camanegre

L’Ajuntament de Moncofa té la missió de fer de la platja, els seus serveis i equipaments un model de qualitat sostenible amb l’entorn, un espai saludable d’ús i gaudi familiar i personal accessible per a tots i un element que facilite la promoció d’un turisme de qualitat, que implique a la ciutadania, els proveïdors de serveis i els agents públics i privats que actuen. Per això l’Ajuntament s’esforça perquè les platges del seu municipi, a més de sol i arena, oferisquen uns cànons de qualitat acords als nous residents estivals, que fugen del soroll i de la contaminació diària.
La primera referència de qualitat en les platges la trobem en 1992 quan es va hissar la primera bandera blava. Aquesta primera bandera va promoure el desenvolupament sostenible del turisme i una gestió mediambiental del nostre litoral.

Posteriorment va vindre la conscienciació mediambiental en la qualitat de les nostres aigües i va sorgir la implantació dels sistemes de gestió ambiental i qualitat segons la norma de caràcter internacional ISO 14001 per a sistemes de gestió ambiental i ISO 9001 per a sistemes de gestió de la qualitat. Més endavant nous índexs de qualitat se sumen al repte amb la implantació de la norma Q de qualitat. La implantació del sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient té com objectiu un ús més respectuós del mitjà natural que constitueixen les nostres platges, a més de permetre que tots els usuaris gaudisquen d’una millor qualitat de les mateixes.

El principi del sistema integrat de gestió de les platges de Moncofa, es basa en la Política de Qualitat i Medi ambient, aprovada per acord plenari en l’any 2005, la qual explica els requisits que aquest Ajuntament es compromet a portar a terme. Fruit d’aquesta política i la implantació del sistema de gestió, es crea l’òrgan gestor de platges per a organitzar i planificar les necessitats en platges.

Des d’aquest Ajuntament hem treballat per a implantar i desenvolupar aquest sistema de gestió integrat que ens permet la certificació de les normes esmentades, per a garantir una sèrie d’actuacions com salvament i socorrisme, servei de neteja i concessions, amb que es compromet l’òrgan gestor de platja. La gestió dels serveis i concessions són independents, però se’ls exigeix uns requisits higiènics sanitaris i una eficient gestió de recollida i separació de residus.
En definitiva Bandera Blava, les normes de qualitat ISO 9001 i medi ambient ISO 14.000, la Q de Qualitat del ICTE, són mecanismes amb els quals aquesta autoritat pública compta per a comprovar i gestionar la qualitat i el bon estat de les platges i oferir als visitants uns paràmetres en millora constant any rere any. Cadascuna d’aquestes normes té un nivell d’exigència diferent, però totes tendeixen a prestigiar en major o menor grau a les nostres platges i en definitiva a la localitat de Moncofa que ha aconseguit aquests títols.

L’aplicació d’aquestes normes internacionals no només es garanteix que al llarg del temps la platja es mantindrà en les condicions inicials, complint la normativa mediambiental europea, nacional, autonòmica i local. També avala que la gestió es trobe immersa en un procés de millora contínua.

Aquest cicle de millora contínua permet any rere any, la qualitat dels serveis prestats i els beneficis ambientals de les platges del terme municipal de Moncofa.
Millorar i acreditar aquesta millora, la salubritat i el respecte al medi ambient es converteixen, per tant, en un element essencial per a satisfer la creixent demanda dels turistes i visitants.