Jutjat de Pau

El primer escaló de l’organització judicial espanyola és el Jutjat de Pau i en el de Moncofa la jutgessa titular i encarregada del Registre Civil és la Sra. Gloria Arias Arnau, nomenada pel Tribunal Superior de Justícia a proposta de l’Ajuntament, que té com a missió primordial intentar conciliar els interessos enfrontats i evitar que aquests apleguen a majors.
El personal del mateix Ajuntament és el que atén la part administrativa del Jutjat de Pau i és la secretària Vicenta Paradís López.

Ubicació: el Jutjat de Pau i Registro Civil està en l’edifici de l’Ajuntament, plaça Constitució, núm. 1-baix.

Horari: l’horari d’atenció al públic i professionals està establit de 10.30 a 12.30 hores els dilluns, dimarts, dijous i divendres. El telèfon és el 964580421, extensió 2200.

Competències

1. En matèria de REGISTRE CIVIL. Què s’inscriu en el Registre Civil:

 • El naixement.
 • La filiació.
 • El nom i cognoms, i els canvis d’aquests.
 • L’emancipació i habilitació d’edat.
 • Les modificacions judicials de la capacitat de les persones o que aquestes han sigut declarades en concurs, fallida o suspensió de pagaments.
 • Les declaracions d’absència o defunció.
 • La nacionalitat i veïnatge.
 • La pàtria potestat, la tutela i altres representacions que assenyala la llei.
 • El matrimoni.
 • La defunció.

Tota la informació relativa a les inscripcions que practica el Registre Civil, així com la documentació necessària i els formularis corresponents, els podeu trobar ací: www.mjusticia.es i dins d’aquesta pàgina en l’apartat Atenció al ciutadà:

Tràmits personals

A part de les inscripcions i en relació amb el Registre Civil es poden tramitar les següents sol·licituds, amb els requisits i les condicions que s’estableixen en la pàgina web del Ministeri de Justícia www.mjusticia.es i dins d’aquesta pàgina en l’apartat Atenció al ciutadà:

Tràmits personals

 • Últimes voluntats i assegurances de vida
  • Certificat d’actes d’última voluntat consultar
  • Certificat de contractes d’assegurances de cobertura de defunció consultar
 • Antecedents penals
  • Certificat d’antecedents penals consultar
  • Sol·licitud de cancel·lació d’antecedents penals consultar
 • Nacionalitat
  • Obtenció de nacionalitat espanyola consultar
  • Consulta telemàtica d’expedients de nacionalitat espanyola per residència consultar
 • Advocats i procuradors
  • Reconeixement del títol professional d’advocat i procurador que provinga de la Unió Europea o dels estats de l’espai econòmic europeu. consultar
  • Reconeixement del títol professional d’advocat i procurador que no provinga de la Unió Europea o dels estats de l’espai econòmic europeu: l’homologació de títols estrangers i el tràmit de dispensa legal de nacionalitat. consultar
  • Expedición del Título Profesional de Procurador de los Tribunales consultar
 • Indemnitzacions
  • Indemnització per funcionament de l’Administració de Justícia consultar
 • Entitats religioses
  • Inscripció en Registre d’Entitats Religioses consultar
 • Postil·la de la Haia
  • Legalització única o postil·la de la Haia consultar
 • Títols nobiliaris
  • Reconeixement i rehabilitació de títols nobiliaris i grandeses consultar
 • Depòsits i consignacions judicials
  • Comptes de depòsits i consignacions judicials consultar

Altres tràmits:

 • Trasllat de la inscripció de naixement del Registre Civil d’origen al Registre Civil de Moncofa.
  Documentació necessària:
 • Certificat literal de naixement
 • DNI
 • Certificat d’empadronament

Si es tracta de trasllats d’acta de naixement de menors d’edat, a més s’acompanyarà el Llibre de família, els DNI i els certificats d’empadronament dels progenitors.

 • Duplicat del Llibre de família. Per a sol·licitar el duplicat del Llibre de família és necessari comparéixer davant del Registre Civil del municipi on s’està empadronat on s’informarà dels tràmits a seguir.
 • Inscripció de capitulacions matrimonials. Per a sol·licitar la inscripció de les capitulacions matrimonials s’ha de comparéixer davant del Registre Civil on s’haja inscrit el matrimoni amb tres exemplars de l’escriptura notarial de capitulacions matrimonials. ( icono_pdfModel de sol·licitud )
  Si es vol inscriure simultàniament a la celebració del matrimoni, cal aportar els tres exemplars indicats el dia de la celebració del matrimoni per a la inscripció simultània.
 • Certificat literal de naixement
 • Certificat d’empadronament
 • DNI/NIE
 • Canvi de nom pel que s’usa habitualment. ( icono_pdf Model de sol·licitud )
  Documentación necessària:

   

  • Certificat literal de naixement
  • Certificat d’empadronament
  • DNI
  • Tots els documents que tingueu on conste el nom usat habitualment i pel qual voleu canviar el nom anterior.
 • Actes de cooperació judicial – exhorts – (per a evitar desplaçaments al cap del partit judicial).

2. EN MATÈRIA PENAL:

Enjudiciament i resolució de processos per les següents faltes lleus:

 • Faltes contra les persones: amenaces, coaccions, injúries, vexacions, etc.
 • Faltes contra el patrimoni: deslluïment de béns immobles.
 • Faltes contra els interessos generals: abandonament de xeringues o altres instruments perillosos, maltractament cruel d’animals domèstics o altres.
 • Faltes contra l’ordre públic: pertorbacions de l’ordre públic.
 • Per a interposar qualsevol tipus de denúncia és convenient comparéixer davant del Jutjat de Pau on s’informarà dels tràmits a seguir.
 • Actuacions penals de prevenció o per delegació del titular del partit judicial.
 • Actes de cooperació judicial (exhorts) utilitzats per a fer arribar documents, ordres, etc. als ciutadans i evitar desplaçaments al cap del partit judicial (Nules) i inclús a qualsevol jutjat d’Espanya.

3. EN MATÈRIA CIVIL

 • Celebració d’actes de conciliació, qualsevol que en siga la quantia.
 • També estan en el Jutjat de Pau a disposició dels usuaris els models de demanda de procediment monitori en reclamació de quantitat.
 • Actes de cooperació judicial – exhorts – (per a evitar desplaçaments al cap del partit judicial).