Serveis Socials

A. SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Els Serveis Socials Generals tal com es defineixen en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat de Servicis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, que configura el marc jurídic d’actuació dels poders públics valencians en l’àmbit dels serveis socials, tenen per objecte:

a) Promoure la universalitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials garantint, en condicions d’igualtat, equitat i justícia, el dret subjectiu al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

b) Ordenar i regular els serveicis socials a la Comunitat Valenciana, així com estructurar, planificar i dotar de cobertura legal i organitzativa el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i les seues prestacions garantides en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Establir el marc dels instruments i les mesures necessàries perquè els serveis socials siguen prestats amb els criteris, requisits i estàndards òptims de qualitat, eficiència i accessibilitat.

d) Establir els mecanismes de planificació, col·laboració i coordinació dels serveis socials amb els altres sistemes i polítiques públiques, en garantia d’una atenció integral a la persona.

e) Delimitar les formes de col·laboració entre les diferents entitats municipals i supramunicipals i la Generalitat per a garantir el finançament econòmic adequat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Les prestacions bàsiques que ofereix a la ciutadania el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials poden classificar-se en:

a)Prestacions professionals

  • Informació, orientació i assessorament
  • Anàlisi i valoració de les situacions de necessitat
  • Orientació individual, familiar o de la unitat de convivència
  • Intervenció familiar o de la unitat de convivència
  • Prevenció
  • Mediació familiar i comunitària
  • Atenció domiciliària
   • Ajuda a domicili
   • Teleasistencia
  • Atenció psicosocial i socioeducativa
  • Atenció a les necessitats bàsiques
  • Atenció de les situacions d’urgències socials
  • Promoció de l’accessibilitat universal en el sistema
  • Reconeixement de discapacitat
  • Suport a la inclusió social
  • Protecció jurídica i social

b) Prestacions econòmiques

  • Prestacions econòmiques destinades a cobrir les necessitats bàsiques i pal·liar les situacions d’urgència social i desprotecció.
  • Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar.

c) Prestacions tecnològiques preveuen les ajudes tècniques instrumentals per a l’autonomia personal i la comunicació, mobilitat, transport i  suport a l’accessibilitat universal amb l’objecte de mantindre la persona en el seu entorn habitual.

Contacte:

Aquests serveis socials generals són prestats per l’Equip d’Atenció Primària compost per una Coordinadora – treballadora social dependència i Servei a domicili (SAD), una treballadora social Pangea i Renda valenciana d’inclusió una educadora social , una psicòloga (Miriam Ramón) i una assessor jurídic (Marta Espinós Rius).

El servei d’atenció a la dependència és prestat a l’Ajuntament Moncofa a través de la Treballadora Social d’aquest. Per a qualsevol consulta sol·licitar cita prèvia (enllaç cita prèvia) o trucant al telèfon 964 58 04 21 o al telèfon 646.788.427.Ens trobareu al carrer Sant Ramon nº 5

Horari:
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h amb cita prèvia.

B. SERVEIS SOCIALS

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència (SMAD) i Servei d’ajuda a domicili

El servei d’atenció a la dependència és prestat en l’Ajuntament de Moncofa a través de la treballadora social. Per a qualsevol consulta sol·licitar cita prèvia (enllaç cita prèvia) o trucant al telèfon 964 58 04 21 o al telèfon 646.788.427.Ens trobareu al carrer Sant Ramon nº 5

És necessari per al primer contacte facilitar les dades següents de la persona en situació de dependència: nom, DNI, telèfon de contacte i domicili.

Les funcions:

  1. Informació, assessorament i orientació a la ciutadania, en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència.
  2. Informació a la ciutadania sobre els recursos, serveis i prestacions del Sistema d’Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana i requisits d’accés.
  3. Suport a la ciutadania per a emplenar les sol·licitudes, requeriments, tràmits i documents necessaris per a l’inici de l’expedient.
  4. Realització d’entrevistes i de visites a domicili, de les persones que inicien el tràmit de sol·licitud del reconeixement de situació de dependència.
  5. Elaboració d’informes socials de les persones que inicien el procediment de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.
  6. Participació en les tasques derivades del Programa Individual d’Atenció que la Conselleria establisca.
  7. Seguiment de casos, amb especial atenció de les persones que estiguen al seu domicili rebent un servei o una prestació econòmica.
  8. Tramitació de revisions de grau de dependència per milloria o agreujament, o que tinga grau de dependència amb caràcter temporal.
  9. Tramitació de possibles canvis en l’expedient; canvi de domicili, trasllat d’expedients a una altra CCAA, revisió del Programa Individual d’Atenció, canvi de cuidador no professional…
  10. Coordinació tècnica amb altres serveis i recursos de la zona.
  11. Organització i realització dels cursos de formació dirigits a cuidadors no professionals, segons el marc d’acció establit des de la Conselleria de Benestar Social.
  12. Qualsevol altra funció derivada de l’aplicació efectiva de la normativa en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència.

PANGEA i RVI (Renda Valenciana d’Inclusió)

Les Oficines d’Atenció a Persones Migrades (OAPMI) són oficines locals d’informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu immigrant, amb la finalitat de posar-hi a l’abast tots els recursos que l’Administració i altres entitats disposen en la matèria.

Aquestes agències són centres d’atenció al col·lectiu immigrant que naixen com un complement als serveis que des del Govern Valencià s’ofereixen a la població immigrant en el procés d’integració en la nostra societat, afavorint la interculturalitat amb la societat d’acollida i la convivència.

Aquestes agències fomenten, així mateix, la cooperació entre l’administració autonòmica valenciana i les administracions locals, apostant per afavorir la implicació de totes les entitats de la vida social i econòmica en la construcció d’una societat solidària, tolerant i integrada, així com per a facilitar a totes les persones que viuen en la Comunitat Valenciana, uns estàndars mínims de benestar, tal com són concebuts actualment en la pràctica totalitat dels països del nostre entorn.

Atenció a famílies i menors. Educadora i Psicòloga.

Els serveis socials generals presten una primera atenció a las famílies i als menors a través de la figura de l’educador social.

Partint de la base que el treball dels professionals dels serveis socials municipals es divideixen en tres grans àmbits d’intervenció: treball individual i familiar, treball grupal i comunitari, i gestió de serveis, podem dir que les funcions pròpies de l’educador social dins del treball individual i familiar consisteix en:

  1. Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social.
  1. Recepció i anàlisis de les demandes de les persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social.
  2. Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball socioeducatiu individual.
  3. Informació, orientació i assessorament de les prestacions i recursos socials que poden facilitar l’acció socioeducativa.
  4. Implementació i avaluació de les accions de suport per a reforçar el component socioeducatiu de la intervenció en qualsevol persona i especialment amb aquelles que tenen especials dificultats en el procés de socialització.
  5. Elaboració d’informes socioeducatius.
  6. Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, com a suport en els processos de desenvolupament de les capacitats personales i d’inserció social en el medi.
  7. Tramitació de propostes de derivació a altres professionals, serveis municipals o serveis especialitzats.

L’atenció especialitzada en la Comunitat Valenciana és prestada pels serveis especialitzats d’atenció a la família i a la infància (SEAFI), en el nostre municipi no disposem d’aquest servei com a tal, però en situacions de necessitat de tractament individual o familiar amb un menor i/o la seua família, l’educador social els deriva a Mediterránea Gestión SA.

Aquesta associació presta els serveis en els municipis de la província de Castelló que no disposen de SEAFI, gràcies al conveni subscrit entre ells i la Diputació Provincial de Castelló.

Renda Valenciana d’Inclusió

La Renda Valenciana d’Inclusió tal com es defineix Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d’Inclusió té per objecte establir, en el marc del sistema públic de serveis socials de la Comunitat Valenciana, el règim jurídic de la renda valenciana d’inclusió, garantint amb això el dret subjectiu a una prestació.

Auxiliars Administratius

Per a accedir als serveis que no tinguen enllaç en aquesta pàgina, heu de passar per l’Oficina de Serveis Socials de l’Ajuntament de Moncofa.

PROGRAMA OPERATIU DEL FONS D’AJUDA EUROPEA PER A LES PERSONES MÉS DESAFAVORIDES (FEAD) 2014-2020
Registre del Banc d’Aliments de Moncofa 2016

Què és?
Des de fa anys l’Ajuntament de Moncofa participa com a entitat benèfica en el pla d’ajuda alimentària de la Unió Europea.

A partir de 2014, el Pla passa a dir-se PROGRAMA OPERATIU DEL FONS D’AJUDA EUROPEA PER A LES PERSONES MÉS DESAFAVORIDES.

El finançament va a càrrec del Fons d’Ajuda Europea als més Desafavorits (FEAD), suposen 3.500 M€ per al període 2014-20 per a tota la UE, cofinançats al 85% pel FEAD i al 15% per cada estat membre. En el cas d’Espanya, el fons per a eixe període és de 499.900.000 €.

El Fons estableix dos tipus de programes operatius; en el cas d’Espanya s’estableix un Programa Operatiu tipus I en el qual s’aborden un o diversos tipus de privació material entre elles l’alimentària i, si s’escau, les mesures d’acompanyament. Aquests programes són aprovats i regulats pel Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2014; pel Reglament Delegat (UE) núm. 1255/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, i per la Resolució de 25 de febrer de 2015, del Fons Espanyol de Garantia Agrària, per la qual s’estableix el procediment per a la designació de les organitzacions associades de distribució i els requisits que han de complir les organitzacions associades de repartiment, encarregades de la distribució d’aliments en el marc del Programa 2015 d’ajuda alimentària a les persones més desafavorides.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), dependent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, serà l’encarregat de comprar i distribuir els aliments. El FEGA entregarà els aliments a la Creu Roja Espanyola, que passa a ser una Organització Associada de Distribució (OAD), i aquesta al seu torn se’ls entregarà a les Organitzacions Associades de Repartiment (OAR); és a dir, a l’Ajuntament de Moncofa en el nostre cas particular.

L’Ajuntament de Moncofa, com a OAR, ha creat a través del Departament de Serveis Socials el Registre del Banc d’Aliments, on es recullen els criteris que ha de complir una persona/família per a poder inscriure’s.

Qui pot sol·licitar-lo?
Les persones i/o famílies empadronades en el municipi que tinguen una situació de dependència social i financera, valorada segons els criteris fixats al respecte. Totes les persones majors de 18 anys han de presentar la sol·licitud per separat, encara que convisquen en el domicili familiar i no tinguen ingressos econòmics propis.

Quins documents cal que presentar?
Depén de la situació de la persona i/o família, en general la documentació bàsica és la següent:

  • DNI/NIE/passaport.
  • Fotocòpia del llibre de família i, en el seu cas, del títol de família nombrosa o monoparental.
  • En cas de separació/divorci, conveni regulador i sentència.
  • Certificat de reconeixement del grau de discapacitat emés per l’òrgan competent, si fa el cas.
  • En cas de ser víctima de violència de gènere: denúncia i/o sentència dictada a l’efecte.
  • Documentació justificativa dels ingressos de l’última anualitat (nòmines, autònoms, declaració jurada d’ingressos quan no existisca o quan resulte molt dificultosa la recopilació de la documentació justificativa).
  • Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO) del SERVOF.
  • Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), de percebre o no prestacions, així com de les prestacions percebudes en l’any natural anterior.
  • Certificat de percebre o no prestacions, emés per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
  • Fotocòpia de la Declaració de l’IRPF de l’últim exercici o certificat de no haver presentat la declaració, amb indicació de les retribucions dineràries.
  • Informe actualitzat de la vida laboral.
  • Tota la documentació requerida pel tècnic que tramita la sol·licitud i que siga necessària per a una adequada valoració social.

Quan es pot sol·licitar?
El Registre del Banc d’Aliments es crearà cada any. En 2016, des del 16 de novembre al 16 de desembre (ambdós inclosos) es podran presentar les sol·licituds en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, juntament amb la documentació compulsada.
Consideracions a tindre en compte:
Per a casos excepcionals, es podran  inscriure en el registre del Banc d’Aliments durant tot l’any, presentant la sol·licitud i la documentació en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament.
Quan acabe la convocatòria, es revisarà la documentació i es donarà el termini de 10 dies per a esmenar, mitjançant requeriments firmats pel regidor.
L’EMSS valorarà les peticions formulades prenent com a base els criteris establits. S’elaborarà un llistat amb totes les sol·licituds tramitades i s’establirà quines persones participen en el pla i quines no.
Es donarà publicitat del resultat de la convocatòria en la web de l’Ajuntament i en el tauler d’edictes, mitjançant un anunci en què es comunicarà als sol·licitants la possibilitat de consultar el llistat definitiu.
Si es falseja la sol·licitud i/o la documentació i és detectat per l’Ajuntament, el sol·licitant quedarà exclòs del pla d’ajuda durant tot l’any.
Si no es comuniquen les variacions produïdes en la família i en la situació de necessitat i les detecta l’Ajuntament, el sol·licitant quedarà exclòs durant tot l’any.

Sol·licitud Banc d’Aliments