Personal

Els anuncis del procediments selectius es publiquen al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal.

Tauler d’anuncis.

 

Procediment per a autoliquidar la taxa per drets d’examen

Per a autoliquidar la taxa per drets d’examen té a la seua disposició el mòdul d’autoliquidacions instal·lat en la seu electrònica de l’Ajuntament al qual pot accedir mitjançant el següent enllaç:

https://moncofa.gcm-ah.com/autoliquidaciones_moncofa/portada

Haurà de seleccionar del llistat d’autoliquidacions la corresponent a drets d’examen i seleccionar el grup corresponent a la convocatòria que li interesse.

Com a objecte tributari haurà de fer referència a la convocatòria que li interesse.

En cas d’aplicar-se la bonificació per desocupació, haurà d’acreditar aquesta condició mitjançant un certificat que ho acredite que haurà d’aportar en la sol·licitud de participació; aquest certificat haurà d’emetre’s en el període de presentació d’instàncies, no s’admetran certificats amb una data anterior a l’obertura del termini de presentació d’instàncies.

Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, però igualment hauran d’acreditar la seua condició aportant en la sol·licitud de participació el certificat que l’acredite.

Amb aquesta aplicació podrà pagar la taxa mitjançant càrrec en compte si és client de Caixabanc SA, mitjançant targeta de crèdit o obtindre una carta de pagament que podrà pagar en qualsevol de les entitats col·laboradores.

L’assistència per e-mail (recaptacio@moncofa.com) es limita a resoldre incidències però no a obtindre la carta de pagament, que haurà d’obtindre a través d’aquest enllaç.

L’alternativa a la seu electrònica és l’atenció presencial en aquest Ajuntament.

Una vegada pagada la taxa, pot presentar la sol·licitud per qualsevol dels mitjans previstos en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix els següents mitjans de presentació:

a) En el registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l’article 2.1.

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) En les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

icono_pdf Anunci proposta formació borsa subaltern

icono_pdf Anunci resultat primer exercici i termini revisió un aspirant no inclòs per error1

icono_pdf Anunci resultats primer exercici i termini revisió

icono_pdf Examen borsa de subaltern

icono_pdf Llista definitiva subaltern

S’han publicat hui al BOP (núm. 81, de 5 de juliol de 2016) les bases específiques del procés per al nomenament interí del lloc de subaltern i constitució de borsa de treball pel sistema de concurs oposició. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives fins al 16 de juliol en el registre de l’Ajuntament. Drets d’examen 30 €, en caràcter general; hi ha una bonificació del 90% de la taxa per a persones aturades, per tant la taxa en aquests casos és de 3 € (amb la presentació del DARDE o equivalent). Més informació en els documents següents:

icono_pdfLlistes provisionals

icono_pdf Publicació bases borsa subaltern

icono_pdf Instància borsa subaltern

Forma de pagament

icono_pdf instància borsa animador esportiu

icono_pdf BOP animador esportiu

S’han publicat hui al BOP de Castelló (núm. 10, de 24 de gener) les bases específiques del procés per a la constitució d’una borsa de treball per a nomenaments interins del lloc d’animador esportiu pel sistema de concurs oposició. Termini d’inscripció fins al 7 de febrer al registre de l’Ajuntament. Taxa ordinària : 35€ i taxa bonificada desocupació: 3,50€. Forma de pagament en l’apartat de Personal d’esta mateixa pàgina web.

____________________________________________________________________

2016

icono_pdf Anunci deserta convocatòria

icono_pdf Anunci resultats primer exercici

icono_pdf Resolució llista definitiva i nomenament tribunal animador esportiu

S’han publicat hui al BOP de Castelló (núm. 129, de 25 d’octubre) les bases específiques del procés per a la constitució d’una borsa de treball per a nomenaments interins del lloc d’animador esportiu pel sistema de concurs oposició. Termini d’inscripció fins al 9 de novembre al registre de l’Ajuntament. Taxa ordinària : 35€ i taxa bonificada desocupació: 3,50€. Forma de pagament en l’apartat de Personal d’esta mateixa pàgina web.

Més informació:

icono_pdf Anunci BOP bases animador esportiu

icono_pdf Instància borsa animador esportiu bil