Personal

Procediment per a autoliquidar la taxa per drets d’examen

De conformitat amb el que estableix l’Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen, la forma de gestió de la taxa és l’autoliquidació.

Per a autoliquidar la taxa les persones interessades poden comparéixer al Departament de Recaptació on se’ls assistirà per a obtindre l’autoliquidació i la carta de pagament de la taxa, que s’haurà de presentar una vegada pagada juntament amb la sol·licitud i la resta de documentació requerida en les bases de la convocatòria en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament.

Si les persones interessades presenten la sol·licitud per un altre registre administratiu, correus o si és el cas seu electrònica, poden sol·licitar l’assistència per a obtindre l’autoliquidació en el correu electrònic recaptacio@moncofa.com, i hauran d’adjuntar una còpia del DNI i exposar a quin procediment selectiu desitja concórrer. En cas d’estar en situació de desocupació hauran d’advertir-ho i acreditar-ho mitjançant un certificat de l’oficina d’ocupació. Posteriorment no serà possible.

En el termini més breu possible, remetrem l’autoliquidació perquè la firme i la torne a la mateixa adreça de correu electrònic, per a, aleshores, rebre a contra correu la carta de pagament corresponent a la taxa sol·licitada perquè puga abonar-la en qualsevol entitat col·laboradora i així poder presentar-la en el registre que desitge, juntament amb la sol·licitud i la documentació requerida en les bases.