Facturació electrònica

L’Ajuntament de Moncofa, mitjançant l’acord plenari de 12 de juny de 2014, es va adherir a la plataforma electrònica FACE-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del MHAP.

Per a completar el citat procés d’adhesió, mitjançant l’alta de les pertinents oficines comptables, els òrgans gestors i les unitats tramitadores, l’Ajuntament de Moncofa, en data 1 de desembre de 2014, hi va procedir a l’alta i es van generar els pertinents codis DIR 3.

Finalitzat el procés d’adhesió, i a l’efecte de donar compliment al que recull la disposició addicional 6a de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura electrònica i Creació del Registre Comptable de les Factures en el Sector Públic i l’article 8 de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny.

Amb la finalitat de possibilitar la major publicitat i difusió dels extrems indicats més amunt entre els distints proveïdors de l’Ajuntament que estiguen obligats a partir del 15 de gener de 2015 a la presentació de factures electròniques.

RESOLC

Primer. A partir del 15 de gener de 2015, el punt de registre únic de les factures electròniques dirigides a l’Ajuntament de Moncofa serà l’habilitat en la plataforma electrònica FACE-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del MHAP, https://face.gob.es/es/ .

Segon. Excloure, d’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de les Factures en el Sector Públic, de l’obligació de la facturació electrònica, els proveïdors de factures l’import de les quals siga fins a 5.000 €, impostos no inclosos.

Tercer. Determinar que l’exclusió continguda en el punt tercer ve referida a una obligació i no a un dret, la qual en tot cas ha de ser ratificada pel Ple municipal mitjançant l’expedient administratiu que en data de hui queda incoat.

Quart. Donar publicitat, a l’efecte abans exposat, dels codis DIR 3 de l’Ajuntament de Moncofa, així com els corresponents a l’oficina comptable, l’òrgan gestor i la unitat tramitadora, els quals són codis únics DIR 3, amb el detall següent:

  • Codi DIR 3 Ajuntament de Moncofa: L01120770
  • Oficina comptable: L01120770 Ajuntament de Moncofa.
  • Òrgan gestor: L01120770 Ajuntament de Moncofa.
  • Unitat tramitadora: L01120770 Ajuntament de Moncofa.

Per a qualsevol dubte, pot contactar amb el Departament d’Intervenció en  intervencio@moncofa.com

Més informació sobre la factura electrònica:

LLEI_25-2013_IMPULS_FACTURA ELECTRÒNICA Descarrega
ORDRE HAP-1074-2014 CONDICIONS TÈCNIQUES PUNT GENERAL ENTRADA Descarrega