Certificació electrònica

Es tracta d’un document digital que permet identificar a les persones en Internet. Conté les nostres dades identificatives que estan autenticats per un organisme oficial. El certificat digital permet la signatura electrònica de documents de manera que s’assegura la identitat de la persona.

El principal avantatge del certificat digital és que ens estalviarà temps i diners en permetre realitzar tràmits administratius a través d’Internet, a qualsevol hora i en qualsevol lloc. A més, ho necessitarem si volem complir amb les nostres obligacions tributàries ja que la majoria dels models hem de presentar-los electrònicament.
Els tràmits que podrem realitzar amb el certificat digital són els següents:

Presentació i liquidació d’impostos.
Presentació de recursos i reclamacions.
Emplenament de les dades del cens de població i habitatges.
Consulta i inscripció en el padró municipal.
Consulta de multes de circulació.
Consulta i tràmits per a sol·licitud de subvencions.
Consulta d’assignació de col·legis electorals.
Actuacions comunicades.
Signatura electrònica de documents i formularis oficials.

L’Ajuntament de Moncofa ha signat un conveni amb l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

El ACCV és l’entitat de la Generalitat Valenciana que presta serveis de certificació electrònica que garanteixen la seguretat en els tràmits administratius a través d’Internet.

Disposar d’un certificat electrònic, tant de persona física (particular) com de representant de persona jurídica (empresa, associació, fundació, etc.) per exemple, permet bàsicament les següents funcions principals:

  • Acreditar fefaentment i de manera segura la identitat a través d’Internet davant organismes públics (ajuntaments, Agència Estatal Tributària, etc.), entitats financeres (banca electrònica), companyies d’assegurances, companyies aèries, etc.
    Signar un document electrònic de manera senzilla i segura que permet que el destinatari puga confirmar la identitat de qui signatura així com la no alteració del document signat. L’Autoritat de Certificació dona fe que la signatura electrònica es correspon amb la persona que signatura. Aquesta és la raó per la qual els certificats estan signats, al seu torn, per l’Autoritat de Certificació que els emet.

Qualsevol ciutadà de la localitat que sol·licite l’expedició de la signatura electrònica pot fer-ho dirigint-se al Departament d’Informació i Registre de l’Ajuntament. Caldrà aportar l’original del document nacional d’identitat o, en el seu cas, el passaport.

Més informació: www.accv.es