Política de privacidad

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, MONCOFA.COM, a partir d’ara MONCOFA, l’informa sobre el tractament de les dades de caràcter personal recollides amb la finalitat que vostè pugui exercitar els legítims drets que li corresponen.

L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades utilitzades, reservant MONCOFA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Les dades comercials facilitades per l’usuari, que dóna la seva expressa conformitat per a això, podran ser objecte de tractament i incorporats als corresponents fitxers automatitzats dels quals MONCOFA serà titular i responsable, tot això amb l’exclusiva finalitat d’aconseguir una millor gestió, administració , prestació, ampliació i millora dels serveis que MONCOFA ofereix a les empreses, així com l’adequació de les accions comercials a les demandes de les empreses, el disseny de qualsevol nou element que configuri l’aplicació i l’enviament d’actualitzacions dels serveis. Per efectuar tractaments de les dades comercials facilitades pels usuaris, amb finalitats diferents a les anteriorment esmentades, MONCOFA haurà d’obtenir el previ consentiment inequívoc dels usuaris.

Així mateix, l’usuari dóna expressament el seu consentiment perquè les dades comercials que figuren en aquesta sol·licitud puguin ser cedides a aquelles entitats que, dedicant-se a la mateixa activitat de MONCOFA, oa una altra activitat que resulti complementària o relacionada, amb les que hagi assolit convenis de col·laboració per a un millor compliment de les finalitats assenyalades en el punt anterior.

Un. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, Supressió, Limitació o, si s’escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Moncofa (plaça constitució 1; https://moncofa.sedelectronica.es/info.0) o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades ( dpd@dipcas.es).
En l’escrit d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia de l’DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu de la mateixa.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)