Informació pública

S’obre un període d’informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils. Es pot CONSULTAR L’ESBORRANY DEL PLA I EL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC ia fi de facilitar la informació i participació pública en el procés d’avaluació ambiental i territorial estratègica realitzar l’enquesta a la URL següent: https://forms.gle/BXnTuGA99th5DzNW7

MODIFICACIÓ DE SÒL DOTACIONAL EDUCATIU

MODIFICACIÓ SÒL DOTACIONAL EDUCATIU document inicial estratègic

S’obre un període d’informació pública per un termini de trenta (30) dies hàbils. Es pot CONSULTAR L’ESBORRANY DEL PLA I EL DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC ia fi de facilitar la informació i participació pública en el procés d’avaluació ambiental i territorial estratègica realitzar l’enquesta a la URL següent: https://forms.gle/BXnTuGA99th5DzNW7.

ORDENANCES PARTICULARS DEL SÒL URBÀ

ORDENANCES PARTICULARS DEL SÒL URBÀ-DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC

Anunci de l’Ajuntament de Moncofa relatiu a la sol·licitud de concessió d’ús privatiu per a l’ocupació del bé de domini públic construcció d’una instal·lació d’alta tensió, als termes municipals de Moncofa i Xilxes, Expedient ATLINE/2022/37/12, del Servei Territorial dIndústria, Energia i Mines de Castelló.

S’obre un període d’informació pública, per un termini de trenta (30) dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Es pot consultar el projecte que serveix de base a la sol·licitud, als documents següents i, si escau, presentar les al·legacions i observacions que s’estimin.

Contracte Plec de clàusules PCAP

DECRET 2023-1904 [DECRET APROVACIÓ EXP 7081 2021]

PROJECTE 21-CS-0017-LEG-LSMT 66KV A ST-TESANY v1 SEPARATA MONCOFA