Informació de rellevància jurídica - Portal de transparència

Tauler d’edictes electrònic

Article 11 de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de l’administració electrònica:

  1. La publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, han de publicar-se en el tauler d’edictes municipal, podrà ser substituïda o complementada per la publicació en el tauler d’edictes electrònics.
  2. L’accés al tauler d’edictes electrònic no requerirà cap mecanisme especial d’acreditació de la identitat ciutadana.
  3. El tauler d’edictes electrònic es publicarà en la Seu electrònica de l’Ajuntament.
  4. El tauler d’edictes electrònic disposarà dels sistemes i mecanismes que garantisquen l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del seu contingut. A l’efecte del còmput dels terminis que corresponga, s’establirà el mecanisme que garantisca la constatació de la data i hora de publicació dels edictes.
  5. El tauler d’edictes electrònic estarà disponible les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, a través de la Seu electrònica municipal. Quan per raons tècniques es preveja que el tauler d’edictes electrònic pot no estar operatiu, se n’haurà d’informar els usuaris amb antelació suficient, i indicar quins són els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguen disponibles.

Informació de rellevància jurídica – Oferta pública d’ocupació

 

OCUPACIÓ PÚBLICA 

Informació general

 
 

En el perfil de contractant “Licitacions” es difon la informació relativa a les licitacions obertes o en curs, l’adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i la resta de documentació complementària dels expedients de contractació.

DEUC Autorrellenable 

 

Nota d’avís

GESTIONA 875/2023: “LICITACIÓ FIRA SANTA Mª MAGDALENA 23 JULIOL 2023 PLATJA”:

 1. DECRET 2023-1196 [DECRET AUTORIZACION LLOCS FIRA SANTA MARIA MAGDALENA 23_07_2022]
 2. BASES REGULADORES MERCAT FIRA MAGDALENA 23 JULIOL 2023
 3. SOL·LICITUD MERCAT FIRA SANTA MARIA MAGDALENA 23 DE JULIOL PLATJA
 4. ANUNCI AMB BOP

El termini acaba el DIVENDRES 5-05-2023 a les 23.59 hores.

 

“LICITACIÓ FIRA SANTA Mª MAGDALENA JULIOL 2023” :

1. DECRET 2023-1210 [DECRET APROVACIÓ DIA 22-07-2023 EXP 732 2023].pdf

2. BASES REGULADORES MERCAT FIRA MAGDALENA 22 JULIOL 2023.pdf

3. SOL·LICITUD MERCAT FIRA MAGDALENA 22 JULIOL 2023.pdf

Fi de presentació d’ofertes: 28-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

 

EXPEDIENT 1783/2023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT POBLE DIJOUS (2023-2035)

Fi de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient:

EXPEDIENT 1031/2023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA ESTIU 2023-2035

Fi de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient al següent enllaç:

 

EXPEDIENT 1016/25023- LICITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ MERCAT PLATJA HIVERN 2023-2035

Finalització de presentació d’ofertes: 12-04-2023 a les 23:59 hores
Forma de presentació dofertes: A través de qualsevol dels mitjans vàlids en dret.

Documentació de l’expedient al següent enllaç:

 

EXPEDIENT 10/04/2021: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

20210617_Acta_Acta apertura y calificacion sobre 2 servicio playas 2021

20210614_Acta_Acta mesa contratación apertura sobre 1 contrato exp 893-2021

EXPEDIENT 10/04/2021: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

 • Convocada la mesa de contractació per a obertura de sobre 1 el dilluns 14 de juny de 2021, a les 9:15 hores, en sessió no pública.

“EXPEDIENT 48/08/2020: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A la CONTRATACION de l’OBRA” PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ CEIP AVEL • LÍ CORMA CONSTRUCCIÓ DE DUES AULES D’INFANTIL I REFORMA DE LES COBERTES DEL CENTRE “incloses en el PLA EDIFICANT

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021/04/19 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

PRESSUPOST DEL PROJECTE BC3

“EXPEDIENT 2021/04/10: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021/05/13 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 547/2021: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT MANTENIMENT DE JARDINS:

Termini de presentació d’ofertes: fins al dia 23-03-2021 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contratació del Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 630/2021: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT VIA PÚBLICA I ENTORN VIARI:

Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021-03-16 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 46/06 / 2020-2 CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL-LLOCS MERCAT INTERIOR:

Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2021-01-26 a les 23:59.
Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 28/22/2018: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D’EDIFICIS PÚBLICS:

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.10.16 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 33/04/2020 CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL-LLOCS MERCAT INTERIOR:

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.11.16 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT 29/23/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ de l’contracte de serveis de” Manteniment, recàrregues i retimbraje dels extintors i mitjans de protecció contra incendis situats en els edificis municipals de l’Ajuntament de Moncofa ”

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.09.24 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT 2020.02.13: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DE L’autorització de l’ús privatiu de l’domini públic marítim terrestre per a l’explotació per tercers de diversos serveis a les platges de Moncofa per a la temporada 2020

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.07.21 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 51/31/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL” SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA “.

Amb data 2020.05.21 s’ha aixecat la suspensió de l’termini de presentació d’ofertes.

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.06.05 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 73/53/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL” SERVEI DE CONTROL DE POBLACIÓ DE MOSQUIT AL TERME MUNICIPAL DE MONCOFA ”

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.06.02 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 93/59/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’INFRAESTRUCTURES DE PLATJA”:

 

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.05.29 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 26/04/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE DE DIA DE MONCOFA”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 16-10-2019 a les 23:59
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 20/14/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA” CONSTRUCCIÓ DE 2 AULES D’INFANTIL I REFORMA DE LA COBERTA DE TOT EL CENTRE C.E.I.P. Avel·lí CORMA DE MONCOFA (EDIFICANT): ”

 

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 17-09-2019 a les 23:59
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• VISITA OBLIGATÒRIA a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: Dia 2019.09.05 a les 13:00 hores al departament d’urbanisme.

 

“EXPEDIENT 2019.01.02: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL LOCAL SITUAT A L’AV. MARE NOSTRUM, 143 PER INSTAL·LACIÓ CAIXER AUTOMÀTIC. ”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al 01-04-2019 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• Visita a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: 01-03-2019 a les 12:00 hores al departament d’urbanisme.

NOTA D’AVIS-2018

“EXPEDIENT 58/06/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS LLOCS MERCAT INTERIOR”:

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2019.01.18 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• Visita a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: 2019.01.14 a les 12:00 hores al departament d’urbanisme.

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2018.02.03: CONCESSIÓ DE LLOCS DE MERCAT INTERIOR DE MONCOFA.Plazo de presentació d’ofertes: Fins al 2018.03.16 a les 14:00 hores.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2018.01.02: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2018″.

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 86/63/2016: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I DE L’ENTORN VIARI.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 66/07/2018: Remodelació del Carrer Guillem de Montcada i prolongació del carril bici. Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2018.10.28 00:00. Tota la documentació açí. “

 

DEUC (DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ)

En tot cas, el model normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) també ho pot trobar en els següents enllaços:
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

A més, pot trobar orientacions per a emplenar el DEUC en el següent enllaç:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/myconnect/8bd71bb8-e8df-4d9e-a558-e63805534943/DOC20181203153840DEUC+-+Orientacion+Cumplimentacion.pdf?MOD=AJPERES