Llista definitiva admissió exclusió borsa arquitecte/a

Es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu de la borsa d’arquitecte/a i es fixa la data per a l’inici de les proves selectives, d’acord amb el que disposa la base sisena, el dia 15 de juny de 2023, a les 10 hores en el saló d’actes de la Casa de la Cultura, en la plaça Constitució de Moncofa, per a la realització d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori, de naturalesa teòrica, segons les bases de la fase d’oposició. 

ANUNCI RESOLUCIÓ LLISTA DEFINITIVA PROCÉS SELECTIU BORSA ARQUITECTURA