Decret ampliació d’horaris espectacles i establiments públics

S’ha publicat en el Tauler d’Anuncis municipal el Decret d’Alcaldia d’ampliació d’horaris – Horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per a l’any 2024.

1. Es fixa l’horari de les orquestres i revetles realitzades a l’aire lliure o en la via pública amb motiu de les festes locals o patronals organitzades per l’Ajuntament fins a les 5.00 hores.

2. Es prolonga l’horari general de finalització establit en l’article 2 de l’Orde 2/2023, de 21 de desembre de 2023, els divendres, dissabtes i vespres de festius, des de l’1 de juny fins al 29 de setembre, tots dos inclusivament, els divendres, dissabtes i vespres de festius per als grups següents:

a) Grup B: mitja hora fins a les 4.00 hores.

b) Grup J: una hora fins a les 2.30 hores.

c) Grup L: mitja hora fins a les 4.00 hores.

d) Establiments que se situen en domini públic marítim-terrestre fins a les 3 h.

3. Este acord no resulta d’aplicació a l’horari establit en les corresponents autoritzacions d’ocupació del domini públic mitjançant taules i cadires, les quals es regiran d’acord amb l’acte d’autorització.