Perfil de Contractant

Informació general

En el perfil de contractant “Licitacions” es difon la informació relativa a les licitacions obertes o en curs, l’adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i la resta de documentació complementària dels expedients de contractació.

Nota d’avís

“EXPEDIENT: EXPT. 28/22/2018: CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D’EDIFICIS PÚBLICS:

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.10.16 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT: EXPT. 33/04/2020 CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC LOCAL-LLOCS MERCAT INTERIOR:

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.11.16 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT 29/23/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ de l’contracte de serveis de” Manteniment, recàrregues i retimbraje dels extintors i mitjans de protecció contra incendis situats en els edificis municipals de l’Ajuntament de Moncofa ”

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.09.24 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

“EXPEDIENT 2020.02.13: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DE L’autorització de l’ús privatiu de l’domini públic marítim terrestre per a l’explotació per tercers de diversos serveis a les platges de Moncofa per a la temporada 2020

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.07.21 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 51/31/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL” SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA “.

Amb data 2020.05.21 s’ha aixecat la suspensió de l’termini de presentació d’ofertes.

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.06.05 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 73/53/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL” SERVEI DE CONTROL DE POBLACIÓ DE MOSQUIT AL TERME MUNICIPAL DE MONCOFA ”

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.06.02 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 93/59/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’INFRAESTRUCTURES DE PLATJA”:

 

 • Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 2020.05.29 a les 23:59.
 • Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació de l’Sector Públic.

 

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 26/04/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE DE DIA DE MONCOFA”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 16-10-2019 a les 23:59
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

 

NOTA D’AVIS: EXPEDIENT 20/14/2019: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA” CONSTRUCCIÓ DE 2 AULES D’INFANTIL I REFORMA DE LA COBERTA DE TOT EL CENTRE C.E.I.P. Avel·lí CORMA DE MONCOFA (EDIFICANT): ”

 

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al dia 17-09-2019 a les 23:59
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• VISITA OBLIGATÒRIA a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: Dia 2019.09.05 a les 13:00 hores al departament d’urbanisme.

 

 

“EXPEDIENT 2019.01.02: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL LOCAL SITUAT A L’AV. MARE NOSTRUM, 143 PER INSTAL·LACIÓ CAIXER AUTOMÀTIC. ”

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al 01-04-2019 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• Visita a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: 01-03-2019 a les 12:00 hores al departament d’urbanisme.

NOTA D’AVIS-2018

“EXPEDIENT 58/06/2018: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS LLOCS MERCAT INTERIOR”:

• Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2019.01.18 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: Electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
• Visita a les instal·lacions acompanyats del tècnic municipal: 2019.01.14 a les 12:00 hores al departament d’urbanisme.

 

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2018.02.03: CONCESSIÓ DE LLOCS DE MERCAT INTERIOR DE MONCOFA.Plazo de presentació d’ofertes: Fins al 2018.03.16 a les 14:00 hores.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 2018.01.02: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2018″.

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 86/63/2016: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I DE L’ENTORN VIARI.”

“NOTA D’AVÍS: EXPEDIENT 66/07/2018: Remodelació del Carrer Guillem de Montcada i prolongació del carril bici. Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2018.10.28 00:00. Tota la documentació açí. “

DEUC (DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ)

En tot cas, el model normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) també ho pot trobar en els següents enllaços:
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598054/162891578/DEUC+06052016.pdf/bb20597f-67aa-4e52-9876-824cce319f3b
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

A més, pot trobar orientacions per a emplenar el DEUC en el següent enllaç:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16323/attachments/1/translations/es/renditions/pd%20f