INSCRIPCIÓN CURSOS DE VALENCIANO

Les dades facilitades seran tractades per l'Ajuntament de Moncofa, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar les inscripcions en activitats d'índole social, cultural o esportiva. Les dades seran conservades durant el termini de temps de realització de l'activitat. No obstant això, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat per vosté mitjançant la formalització del present document d'inscripció. Les dades seran cedides a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons la llei. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Moncofa (plaça Constitució 1; https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 ) o, si escau, al nostre delegat de Protecció de Dades (dpd@dipcas.es). En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que li siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o en cas d'enviament postal acompanyar, la fotocòpia del DNI o document identificador equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acredite la representació i el document identificador d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).