Urbanisme

Tramitació de documents

Relació de documents a aportar per a la tramitació de diversos expedients administratius

icono_accesoSol·licitud Llicència d’obres

icono_pdf Model Declaració responsable actes ús, transformació i edificació en sòl, vol i subsòl

icono_pdfFull de pressupost

icono_pdf Fitxa de Valoració de Residus

icono_accesoLlicencia d’ocupació

icono_accesoLlicència de parcel·lació

icono_pdf Declaració Responsable per a la Renovació de la Llicència Municipal D’ocupació

icono_pdf DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSCRITA PER L’AUTOR

icono_pdfDECLARACIÓ RESPONSABLE PER SEGONA (I SEGÜENTS) ACTES D’OCUPACIÓ DE VIVENDES