Urbanisme

Tramitació de documents

Sol·licitud de llicències

Documentació que s’ha d’aportar:

 • Un projecte tècnic bàsic i d’execució visat pel col·legi professional corresponent
 • De vegades es necessiten aportar projectes complementaris depenent de les característiques de la construcció:
  – Estudi de seguretat i salut.
  – Projecte d’infraestructura comú de telecomunicacions, etc …
 • Es pot necessitar l’aportació de l’autorització de les administracions sectorials competents si afecta a una zona d’influència:
  – Carreteres.
  – Costes.
  – Barrancs.
  – Cultures, etc…
 • Liquidació de taxes i impost de construccions, instal·lacions i obres.
 • Fitxa de valoració de residus.
 • En cas que existisca garatge en l’edifici, s’ha d’aportar el projecte d’activitat visat i el pagament de taxes corresponents.
 • Aquest imprés emplenat correctament. icono_pdf