Urbanisme

Tramitació de documents

Sol·licitud de llicència de parcel·lació

Documentació que s’ha d’aportar

  • Sol·licitud de llicència de parcel·lació.
  • Projecte de parcel·lació, subscrit per tècnic i visat pel respectiu col·legi oficial, amb el següent contingut:
    Memòria justificativa de les raons de la parcel·lació i de les característiques en funció de les determinacions del Pla sobre el qual es fonamente. En ella, es descriurà cada finca original existent i cada una de les noves parcel·les i s’hi farà palés que resulten adequades per a l’ús que el Pla els assigna i, si escau, si són aptes per a l’edificació.
    Plànols d’estat actual a escala 1:500 com a mínim, on s’indiquen les finques originàries registrals representats en el parcel·lari oficial, les edificacions i els arbratges existents i els usos dels terrenys.
    Plànols de parcel·lació, a escala 1:500 com a mínim, en què apareguen perfectament identificades cada una de les parcel·les resultants i puguen comprovar-se que no queden parcel·les inedificables segons les condicions indicades pel Pla.
  • Liquidació per import de DIHUIT EUROS (18 €), corresponents a la taxa per expedició de documents.