Urbanisme

Planejament – Normes Subsidiàries

A) icono_pdf Normes subsidiàries

B) icono_pdfInterpretació sobre els àtics

C)PLANS D’ORDENACIÓ NNSS 1989

icono_pdf 1_CLASIFICACION DEL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL

icono_pdf 2_SISTEMAS GENERALES DEL TERMINO MUNICIPAL

icono_pdf 3_ALINEACIONES RASANTES ZONIFICACION Y ORDENANZAS DEL PUEBLO

icono_pdf 4_IDEM DE LA FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 5_IDEM DE LA PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 6_IDEM DE LA PLAYA -SECTOR SUR

icono_pdf 7_IDEM DEL CAMI DE CABRES

icono_pdf 8_IDEM DEL POLIGONO INDUSTRIAL

icono_pdf 9_RED DE SANEAMIENTO DEL PUEBLO

icono_pdf 10_IDEM DE LA FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 11_IDEM DE LA PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 12_IDEM DE LA PLAYA -SECTOR SUR

icono_pdf 13_IDEM DEL CAMI DE CABRES

icono_pdf 14_IDEM DEL POLIGONO INDUSTRIAL

icono_pdf 15_RED DE SANEAMIENTO PUEBLO

icono_pdf 16_IDEM FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 17_IDEM PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 18_IDEM PLAYA -SECTOR SUR

icono_pdf 19_IDEM CAMI CABRES

icono_pdf 20_IDEM POLIGONO INDUSTRAIL

icono_pdf 21_RED DE ELECTRICIDAD PUEBLO

icono_pdf 22_IDEM FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 23_IDEM PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 24_IDEM PLAYA -SECTOR SUR

icono_pdf 25_IDEM CAMI DE CABRES

icono_pdf 26_IDEM POLIGONO INDUSTRIAL

icono_pdf 27_ACTUACIONES PUEBLO

icono_pdf 28_ACTUACIONES FRANJA CARRETERA AL MAR

icono_pdf 29_ACTUACIONES PLAYA -SECTOR NORTE

icono_pdf 30_ACTUACIONES PLAYA -SECTOR SUR

D)Modificacions puntuals de les normes subsidiàries

icono_pdf Acord de la Comisió Territorial d’Urbanisme de 30.01.2006

icono_pdf Modificació puntual 2 – 2007

icono_pdf Modificació puntual 3 – 2007

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2010

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2011

icono_pdf Modificació puntual 1 – 2014

E) PLANS

icono_pdf Plànol General de Moncofa

icono_pdf Plànol de Belcaire Norte

icono_pdf Plànol de Belcaire Sur

icono_pdf Plànol de Palafangues

icono_pdf Plànol calificació

icono_pdf Plànol classificació

icono_pdf Plànol fases polígon industrial casablanca

2.- BELCAIRE NORTE

icono_pdfPlànol de Belcaire Norte

icono_pdf BOP 24.05.2008 – APROVACIÓ MODIFICACIÓ PLA PARCIAL BELCAIRE NORD

3.- BELCAIRE SUR

icono_pdfPlànol de Belcaire Sur

icono_pdf BOP 19.08.2017 – Plan Parcial Belcaire Sur

icono_pdf BOP 02.06.2005 – Pla Parcial Belcaire Sud i Palafangues

4.- PALAFANGUES

icono_pdfPlànol de Palafangues

icono_pdfBOP 02.06.2005 – Pla Parcial Belcaire Sud i Palafangues

icono_pdfBOP 14 DE NOVEMBRE DE 2019 MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 PLA PARCIAL APROVACIÓ PALAFANGUES

icono_pdfMODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 PLA PARCIAL PALAFANGUES – USOS COMPATIBLES 

icono_pdfBOP 10.02.2007 – Aprobació Pl Parcial Palafangues

5.- BOVALAR

icono_pdfBOP 13.12.2007 – Aprobació Texte Refós Pla Parcial Sector Bovalar

icono_pdfBOP 01.04.2008-Rectificació Texte Refós Pla Parcial Bovalar (Fitxes de Zona)

6.- SECTOR C

A) ACORD

icono_pdf12077-1014 2004-0163 ACUERDO CTU

icono_pdf12077-1014 2004-0163 BOP

icono_pdf12077-1014 2004-0163 RESOLUCION

B)MEMÒRIES

icono_pdf12077-1014 2004-0163 DOC ACLARATORIA A LA MEMORIA

icono_pdf12077-1014 2004-0163 MEMORIA Y ORDENANZAS SECTOR C

C)PLANS

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-1 SITUACION DEL SECTOR DENTRO DEL MUNICIPIO

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-2 DELIMITACION SECTORIAL ACTUAL

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-3 DELIMITACION SECTORIAL

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-4 ORDENACION PORMENORIZADA ACTUAL

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-5 ORDENACION PORMENORIZADA PROPUESTA

icono_pdf12077-1014 2004-0163 P-6 VOLUMETRIA ORDENACION PROPUESTA

7.- POLÍGONO INDUSTRIAL CASABLANCA

icono_pdfPlànol fases polígon industrial casablanca