Urbanisme

Activitats

Documents

1. ACTIVITATS SUBJECTES A LA LLEI 6/2014, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ, QUALITAT I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS (NO ESPECTACLES):

1.1. SOL·LICITUD INFORME/CERTIFICAT URBANÍSTIC MUNICIPAL. Consulteu_PDF editable

1.2. COMUNICACIÓ ACTIVITAT INNÒCUA. Consulteu_PDF editable

1.3. DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL. Consulteu_PDF editable

1.4. LLICÈNCIA AMBIENTAL:

1.4.1. LLICÈNCIA AMBIENTAL. Consulteu_PDF editable

1.4.2. COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT. Consulteu_PDF editable

1.5. CANVI DE TITULARITAT:

1.5.1. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT PER L’ANTIC TITULAR. Consulteu_PDF editable

1.5.2.COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT PEL NOU TITULAR (DR AMBIENTAL/COMUNICACIÓ ACTIVITATS INNÒCUES). Consulteu_PDF editable

1.5.3. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT PEL NOU TITULAR (LLICÈNCIA AMBIENTAL). Consulteu_PDF editable

2. ACTIVITATS SUBJECTES A LA LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS:

2.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ACTIVITATS SOTMESES A ESPECTACLES PÚBLICS. Consulteu

2.2. CANVI DE TITULARITAT PEL NOU TITULAR (ESTABLIMENTS PÚBLICS). Consulteu_PDF editable

2.3. MODEL DE CERTIFICACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. Consulteu_PDF editable

2.4. AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES ANNEXES A L’ESTABLIMENT PRINCIPAL Consulteu_PDF editable

2.5. MODEL DE CERTIFICACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPON. CIVIL PER AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES ANNEXES A L’ESTABLIMENT PRINCIPAL Consulteu_PDF editable

3. ACTIVITATS SUBJECTES A LA LLEI 2/2012, DE MESURES URGENTS DE SUPORT A LA INICIATIVA EMPRESARIAL I ALS EMPRENEDORS, MICROEMPRESES I XICOTETES I MITJANES EMPRESES (ESTABLIMENTS COMERCIALS):

3.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRENEDOR PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS. Consulteu_PDF editable

3.2. CANVI DE TITULARITAT PEL NOU TITULAR. Consulteu_PDF editable

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AUTOR/S – DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

4.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBSCRITA PER L’AUTOR. Consulteu_PDF editable

4.2. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT REDACTOR DEL PROJECTE D’ACTIVITAT I DE L’ENCARREGAT DE L’EXECUCIÓ. Consulteu_PDF editable

4.3. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT REDACTOR DEL PROJECTE BÀSIC D’OBRES. Consulteu_PDF editable

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTAL·LACIONS EVENTUALS PORTÀTILS O DESMUNTABLES. Consultar_PDF editable

6. EDICTE I.P TAULER ANUNCIS I WEB EXP. 3698-2017. Consultar

7. EDICTE I.P TAULER ANUNCIS I WEB EXP. 3699-2017. Consultar