Serveis Socials

Banc aliments

PROGRAMA OPERATIU DEL FONS D’AJUDA EUROPEA PER A LES PERSONES MÉS DESAFAVORIDES (FEAD) 2014-2020
Registre del Banc d’Aliments de Moncofa 2016

Què és?
Des de fa anys l’Ajuntament de Moncofa participa com a entitat benèfica en el pla d’ajuda alimentària de la Unió Europea.

A partir de 2014, el Pla passa a dir-se PROGRAMA OPERATIU DEL FONS D’AJUDA EUROPEA PER A LES PERSONES MÉS DESAFAVORIDES.

El finançament va a càrrec del Fons d’Ajuda Europea als més Desafavorits (FEAD), suposen 3.500 M€ per al període 2014-20 per a tota la UE, cofinançats al 85% pel FEAD i al 15% per cada estat membre. En el cas d’Espanya, el fons per a eixe període és de 499.900.000 €.

El Fons estableix dos tipus de programes operatius; en el cas d’Espanya s’estableix un Programa Operatiu tipus I en el qual s’aborden un o diversos tipus de privació material entre elles l’alimentària i, si s’escau, les mesures d’acompanyament. Aquests programes són aprovats i regulats pel Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2014; pel Reglament Delegat (UE) núm. 1255/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, i per la Resolució de 25 de febrer de 2015, del Fons Espanyol de Garantia Agrària, per la qual s’estableix el procediment per a la designació de les organitzacions associades de distribució i els requisits que han de complir les organitzacions associades de repartiment, encarregades de la distribució d’aliments en el marc del Programa 2015 d’ajuda alimentària a les persones més desafavorides.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), dependent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, serà l’encarregat de comprar i distribuir els aliments. El FEGA entregarà els aliments a la Creu Roja Espanyola, que passa a ser una Organització Associada de Distribució (OAD), i aquesta al seu torn se’ls entregarà a les Organitzacions Associades de Repartiment (OAR); és a dir, a l’Ajuntament de Moncofa en el nostre cas particular.

L’Ajuntament de Moncofa, com a OAR, ha creat a través del Departament de Serveis Socials el Registre del Banc d’Aliments, on es recullen els criteris que ha de complir una persona/família per a poder inscriure’s.

Qui pot sol·licitar-lo?
Les persones i/o famílies empadronades en el municipi que tinguen una situació de dependència social i financera, valorada segons els criteris fixats al respecte. Totes les persones majors de 18 anys han de presentar la sol·licitud per separat, encara que convisquen en el domicili familiar i no tinguen ingressos econòmics propis.

Quins documents cal que presentar?
Depén de la situació de la persona i/o família, en general la documentació bàsica és la següent:

 • DNI/NIE/passaport.
 • Fotocòpia del llibre de família i, en el seu cas, del títol de família nombrosa o monoparental.
 • En cas de separació/divorci, conveni regulador i sentència.
 • Certificat de reconeixement del grau de discapacitat emés per l’òrgan competent, si fa el cas.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere: denúncia i/o sentència dictada a l’efecte.
 • Documentació justificativa dels ingressos de l’última anualitat (nòmines, autònoms, declaració jurada d’ingressos quan no existisca o quan resulte molt dificultosa la recopilació de la documentació justificativa).
 • Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO) del SERVOF.
 • Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), de percebre o no prestacions, així com de les prestacions percebudes en l’any natural anterior.
 • Certificat de percebre o no prestacions, emés per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
 • Fotocòpia de la Declaració de l’IRPF de l’últim exercici o certificat de no haver presentat la declaració, amb indicació de les retribucions dineràries.
 • Informe actualitzat de la vida laboral.
 • Tota la documentació requerida pel tècnic que tramita la sol·licitud i que siga necessària per a una adequada valoració social.

Quan es pot sol·licitar?
El Registre del Banc d’Aliments es crearà cada any. En 2016, des del 16 de novembre al 16 de desembre (ambdós inclosos) es podran presentar les sol·licituds en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, juntament amb la documentació compulsada.
Consideracions a tindre en compte:
Per a casos excepcionals, es podran  inscriure en el registre del Banc d’Aliments durant tot l’any, presentant la sol·licitud i la documentació en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament.
Quan acabe la convocatòria, es revisarà la documentació i es donarà el termini de 10 dies per a esmenar, mitjançant requeriments firmats pel regidor.
L’EMSS valorarà les peticions formulades prenent com a base els criteris establits. S’elaborarà un llistat amb totes les sol·licituds tramitades i s’establirà quines persones participen en el pla i quines no.
Es donarà publicitat del resultat de la convocatòria en la web de l’Ajuntament i en el tauler d’edictes, mitjançant un anunci en què es comunicarà als sol·licitants la possibilitat de consultar el llistat definitiu.
Si es falseja la sol·licitud i/o la documentació i és detectat per l’Ajuntament, el sol·licitant quedarà exclòs del pla d’ajuda durant tot l’any.
Si no es comuniquen les variacions produïdes en la família i en la situació de necessitat i les detecta l’Ajuntament, el sol·licitant quedarà exclòs durant tot l’any.

Sol·licitud Banc d’Aliments