Serveis Socials

Informació general

A. SERVEIS SOCIALS GENERALS

Els Serveis Socials Generals tal com es defineixen en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat de Servicis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, que configura el marc jurídic d’actuació dels poders públics valencians en l’àmbit dels serveis socials, tenen per objecte:

 

a) Promoure la universalitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials garantint, en condicions d’igualtat, equitat i justícia, el dret subjectiu al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

b) Ordenar i regular els serveicis socials a la Comunitat Valenciana, així com estructurar, planificar i dotar de cobertura legal i organitzativa el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i les seues prestacions garantides en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

c) Establir el marc dels instruments i les mesures necessàries perquè els serveis socials siguen prestats amb els criteris, requisits i estàndards òptims de qualitat, eficiència i accessibilitat.

 

d) Establir els mecanismes de planificació, col·laboració i coordinació dels serveis socials amb els altres sistemes i polítiques públiques, en garantia d’una atenció integral a la persona.

 

e) Delimitar les formes de col·laboració entre les diferents entitats municipals i supramunicipals i la Generalitat per a garantir el finançament econòmic adequat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

 

Les prestacions bàsiques que ofereix a la ciutadania el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials poden classificar-se en:

a)Prestacions professionals

 • Informació, orientació i assessorament
 • Anàlisi i valoració de les situacions de necessitat
 • Orientació individual, familiar o de la unitat de convivència
 • Intervenció familiar o de la unitat de convivència
 • Prevenció
 • Mediació familiar i comunitària
 • Atenció domiciliària
  • Ajuda a domicili
  • Teleasistencia
 • Atenció psicosocial i socioeducativa
 • Atenció a les necessitats bàsiques
 • Atenció de les situacions d’urgències socials
 • Promoció de l’accessibilitat universal en el sistema
 • Reconeixement de discapacitat
 • Suport a la inclusió social
 • Protecció jurídica i social

 

b) Prestacions econòmiques

 • Prestacions econòmiques destinades a cobrir les necessitats bàsiques i pal·liar les situacions d’urgència social i desprotecció.
 • Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar.

 

c) Prestacions tecnològiques preveuen les ajudes tècniques instrumentals per a l’autonomia personal i la comunicació, mobilitat, transport i  suport a l’accessibilitat universal amb l’objecte de mantindre la persona en el seu entorn habitual.

 

Contacte:

Estos serveis socials generals són prestats per l’Equip Social de Base, format per una treballadora social (M. Elena Morales Gago), una educadora social (Glòria Ricart Ortiz), una treballadora familiar (Ana Ventura  Sales), una treballadora social (M. José Vidal Gregori), una psicòloga (Miriam Ramón) i una assessora jurídica (Marta Espinós Rius).

 

Per a qualsevol consulta, poden escriure a serveissocials@moncofa.com, educadora@moncofa.com, ar.ventura@moncofa.com, m.ramon@moncofa.com, m.espinos@moncofa.com, p.palmer@moncofa.com o sol·licitar una cita prèvia amb una instència general de Serveis Socials (https://moncofa.com/es/instancies-i-solicituds/) o  telefonant al 964 58 04 21, extensions 2229, 2222, 2223, 2224 i 2270.

 

Horari:
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h amb cita prèvia.

 

B. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència (SMAD)

El servei d’atenció a la dependència és prestat en l’Ajuntament de Moncofa a través de la treballadora social M. José Vidal (telèfon de contacte 964 58 04 21, extensió 2222 i en horari de dilluns a divendres).

És necessari per al primer contacte facilitar les dades següents de la persona en situació de dependència: nom, DNI, telèfon de contacte i domicili.

 

Les funcions:

 1. Informació, assessorament i orientació a la ciutadania, en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència.
 2. Informació a la ciutadania sobre els recursos, serveis i prestacions del Sistema d’Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana i requisits d’accés.
 3. Suport a la ciutadania per a emplenar les sol·licitudes, requeriments, tràmits i documents necessaris per a l’inici de l’expedient.
 4. Realització d’entrevistes i de visites a domicili, de les persones que inicien el tràmit de sol·licitud del reconeixement de situació de dependència.
 5. Elaboració d’informes socials de les persones que inicien el procediment de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.
 6. Participació en les tasques derivades del Programa Individual d’Atenció que la Conselleria establisca.
 7. Seguiment de casos, amb especial atenció de les persones que estiguen al seu domicili rebent un servei o una prestació econòmica.
 8. Tramitació de revisions de grau de dependència per milloria o agreujament, o que tinga grau de dependència amb caràcter temporal.
 9. Tramitació de possibles canvis en l’expedient; canvi de domicili, trasllat d’expedients a una altra CCAA, revisió del Programa Individual d’Atenció, canvi de cuidador no professional…
 10. Coordinació tècnica amb altres serveis i recursos de la zona.
 11. Organització i realització dels cursos de formació dirigits a cuidadors no professionals, segons el marc d’acció establit des de la Conselleria de Benestar Social.
 12. Qualsevol altra funció derivada de l’aplicació efectiva de la normativa en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència.

PANGEA

Les Oficines d’Atenció a Persones Migrades (OAPMI) són oficines locals d’informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu immigrant, amb la finalitat de posar-hi a l’abast tots els recursos que l’Administració i altres entitats disposen en la matèria.

Aquestes agències són centres d’atenció al col·lectiu immigrant que naixen com un complement als serveis que des del Govern Valencià s’ofereixen a la població immigrant en el procés d’integració en la nostra societat, afavorint la interculturalitat amb la societat d’acollida i la convivència.

Aquestes agències fomenten, així mateix, la cooperació entre l’administració autonòmica valenciana i les administracions locals, apostant per afavorir la implicació de totes les entitats de la vida social i econòmica en la construcció d’una societat solidària, tolerant i integrada, així com per a facilitar a totes les persones que viuen en la Comunitat Valenciana, uns estàndars mínims de benestar, tal com són concebuts actualment en la pràctica totalitat dels països del nostre entorn.

Atenció a famílies i menors

Els serveis socials generals presten una primera atenció a las famílies i als menors a través de la figura de l’educador social.

Partint de la base que el treball dels professionals dels serveis socials municipals es divideixen en tres grans àmbits d’intervenció: treball individual i familiar, treball grupal i comunitari, i gestió de serveis, podem dir que les funcions pròpies de l’educador social dins del treball individual i familiar consisteix en:

 1. Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social.
 1. Recepció i anàlisis de les demandes de les persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social.
 2. Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball socioeducatiu individual.
 3. Informació, orientació i assessorament de les prestacions i recursos socials que poden facilitar l’acció socioeducativa.
 4. Implementació i avaluació de les accions de suport per a reforçar el component socioeducatiu de la intervenció en qualsevol persona i especialment amb aquelles que tenen especials dificultats en el procés de socialització.
 5. Elaboració d’informes socioeducatius.
 6. Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, com a suport en els processos de desenvolupament de les capacitats personales i d’inserció social en el medi.
 7. Tramitació de propostes de derivació a altres professionals, serveis municipals o serveis especialitzats.

L’atenció especialitzada en la Comunitat Valenciana és prestada pels serveis especialitzats d’atenció a la família i a la infància (SEAFI), en el nostre municipi no disposem d’aquest servei com a tal, però en situacions de necessitat de tractament individual o familiar amb un menor i/o la seua família, l’educador social els deriva a Mediterránea Gestión SA.

Aquesta associació presta els serveis en els municipis de la província de Castelló que no disposen de SEAFI, gràcies al conveni subscrit entre ells i la Diputació Provincial de Castelló.

Renda Valenciana d’Inclusió

La Renda Valenciana d’Inclusió tal com es defineix Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d’Inclusió té per objecte establir, en el marc del sistema públic de serveis socials de la Comunitat Valenciana, el règim jurídic de la renda valenciana d’inclusió, garantint amb això el dret subjectiu a una prestació econòmica per a cobrir necessitats bàsiques a la unitat de convivència que manque dels recursos econòmics suficients per a la cobertura d’aquestes.

Així mateix, és també objecte d’aquesta llei la regulació dels instruments i les actuacions orientades tant a prevenir el risc d’exclusió social com a mitigar les situacions d’exclusió social i laboral. Aquests instruments i actuacions seran considerats com un dret subjectiu per a la inclusió social d’aquestes persones.

 

El servei de Renda Valenciana d’Inclusió és prestat en l’Ajuntament de Moncofa a través de les treballadores socials, M. José Vidal Gregori (telèfon de contacto 964580421, extensió 2222 i en horari de dilluns a divendres) i M. Elena Morales Gago (telèfon de contacte 964580421, extensió 2224).

C. SERVEIS I RECURSOS

S’ofereix una visió general dels serveis i els recursos en matèria de serveis socials, per a aquells que no disposen d’enllaç han de sol·licitar informació en el Departament de Serveis Socials.

 

Famílies

 • Títol de família nombrosa.

http://www.inclusio.gva.es/es/web/igualdad-diversidad/solicitud-de-titulo

 

 • Títol de família monoparental

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17032

Majors

 • Programa de Termalisme Social IMSERSO

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

 

 

Serveis Socials

 • Banc d’aliments. consultar
 • Pensions no contributives de jubilació.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1331

 • Pensió invalidesa no contributiva.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1333

http://www.inclusio.gva.es/es/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/renta-valenciana-de-inclusion-rvi

 

Discapacitats