Serveis Socials

Informació general

A. SERVEIS SOCIALS GENERALS

Els Serveis Socials Generals tal com es defineixen en la Llei 5/97, de 25 de juny, de Serveis Socials Generals de la Comunitat Valenciana, constitueixen l’estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials, rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.
Les prestacions bàsiques s’implanten a través dels següents programes:

 1. Programa d’informació, d’assessorament i orientació sobre els drets i els recursos socials existents, per a la resolució de les necessitats dels veïns de Moncofa. Consulteu els horaris.
 2. Programa d’emergència social que té com a objectiu l’atenció de les necessitats bàsiques de les persones que no poden satisfer-les per elles mateixa, mitjançant la concessió d’ajudes econòmiques de caràcter extraordinari i finalista, destinades a pal·liar aquelles situacions en què es poden trobar les persones afectades per un estat de necessitat.
 3. Programa de convivència que té com a objectiu afavorir la integració comunitària. Per a això es presta el Servei d’Ajuda a Domicili, que desenvolupa la treballadora familiar i es trasllada als domicilis de les persones que ho necessiten.
 4. Programes de cooperació social que té com a objectiu potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació en tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat.
 5. Programes d’intervenció per  a la prevenció  i  la inserció en el medi social que tindran per objecte el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels conflictes i la inserció personal en el medi social.

Contacte:
Aquests Serveis Socials generals els presten l’Equip Social de Base, format per una treballadora social (Mª Elena Morales Gago), una educadora social (Glòria Ricart Ortiz) i una treballadora familiar (Ana Ventura Sales).
Per a qualsevol consulta poden escriure a serveissocials@moncofa.com, educadora@moncofa.com o sol·licitar una cita prèvia amb una instància general de Serveis Socials (model instància) o al telèfon 964 58 04 21, extensions 2222, 2223 i 2224.

Horari:
Dilluns, dimecres i divendres d’11 a 14 hores amb cita prèvia amb una instància.

B. SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència (SMAD)
El Servei d’Atenció a la Dependència el presta la treballadora social de l’Ajuntament de Moncofa, M. José Vidal (telèfon de contacte 964580421, extensió 2222 i en horari de dilluns a divendres).
Les funcions:

 1. Informació, assessorament i orientació als ciutadans en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència.
 2. Informació als ciutadans sobre els recursos, els serveis i les prestacions del Sistema d’Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana i requisits d’accés.
 3. Suport als ciutadans per a omplir les sol·licituds, els requeriments, els tràmits i els documents necessaris per a l’inici de l’expedient.
 4. Realització d’entrevistes i de visites a domicili, de les persones que inicien el tràmit de la sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència.
 5. Elaboració d’informes socials de les persones que inicien el procediment de sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.
 6. Participació en les tasques derivades del Programa Individual d’Atenció que la Conselleria establisca.
 7. Seguiment de casos, amb especial atenció de les persones que estiguen en el seu domicili rebent un servei o una prestació econòmica.
 8. Tramitació de revisions del grau de dependència per milloria o agreujament, o que tinga el grau de dependència amb caràcter temporal.
 9. Tramitació de possibles canvis en l’expedient; canvi de domicili, trasllat d’expedients a una altra comunitat autònoma, revisió del Programa Individual d’Atenció, canvi de cuidador no professional, etc.
 10. Coordinació tècnica amb altres serveis i recursos de la zona.
 11. Organització i realització dels cursos de formació dirigits a cuidadors no professionals, segons el marc d’acció establit des de la Conselleria de Benestar Social.
 12. Qualsevol altra funció derivada de l’aplicació efectiva de la normativa en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència.

AMICS
Les Agències AMICS  són oficines locals d’informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu immigrant, amb el fi de posar al vostre abast tots els recursos que l’Administració i altres entitats disposen en la matèria.
Aquestes Agències són centres d’atenció al col·lectiu immigrant que naixen com un complement als serveis que des del Govern Valencià s’ofereixen a la població immigrant en el seu procés d’integració en la nostra societat, per a afavorir la interculturalitat amb la societat d’acollida i la convivència.
Aquestes agències fomenten, així mateix, la cooperació entre l’administració autonòmica valenciana i les administracions locals, apostant per afavorir la implicació de totes les entitats de la vida social i econòmica en la construcció d’una societat solidària, tolerant i integrada, així com per a facilitar a totes les persones que viuen en la Comunitat Valenciana, uns estàndards mínims de benestar, tal com són concebuts actualment en la pràctica totalitat dels països del nostre entorn.

Atenció a families i menors
Els Serveis Socials Generals presten una primera atenció a les famílies i als menors a través de la figura de l’educador social.
Si partim de la base que el treball dels professionals dels Serveis Socials Municipals es divideixen en tres grans àmbits d’intervenció: treball individual i familiar, treball de grup i comunitari, i gestió de serveis, podem dir que les funcions pròpies de l’educador social dins del treball individual i familiar consisteix en:

 1. Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social.
 2. Recepció i anàlisi de les demandes de les persones i les famílies en situació de risc o dificultat social.
 3. Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball socioeducatiu individual.
 4. Informació, orientació i assessorament de les prestacions i recursos socials que poden facilitar l’acció socioeducativa.
 5. Implementació i avaluació de les accions de suport per a reforçar el component socioeducatiu de la intervenció en qualsevol persona i especialment amb aquelles que tenen especials dificultats en el procés de socialització.
 6. Elaboració d’informes socioeducatius.
 7. Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, com a suport en els processos de desenvolupament de les capacitats personals i d’inserció social en el medi.
 8. Tramitació de propostes de derivació a altres professionals, serveis municipals o serveis especialitzats.

L’atenció especialitzada en la Comunitat Valenciana la presten els Serveis Especialitzats d’Atenció a la Família i a la Infància (SEAFI). En el nostre municipi no disposem d’aquest servei com a tal, però en situacions de necessitat de tractament individual o familiar amb un menor o la seua família, l’educador social els deriva al Servei Psicopedagògic d’Atenció al Menor (SPAM) http://spam.ecsocial.com/.
Aquesta associació presta els seus serveis en els municipis de la província de Castelló que no disposen de SEAFI, gràcies al conveni subscrit entre ells i la Diputació Provincial de Castelló.