Normativa municipal

Ordenances 2017 

icono_pdf  Índex ordenances

icono_pdf  Ordenança neteja urbana

icono_pdf  Ordenança servei d’ajuda a domicili

icono_pdf  Ordenança reguladora de la tinença i protecció a d’animals

icono_pdf  Ordenança reguladora subvenció d’ajuda a la natalitat

icono_pdf  Ordenança reguladora subvenció ajuda guarderia

icono_pdf  Ordenança reguladora subvenció llibres de text

icono_pdf  Ordenança mercat venda no sedentària

icono_pdf  Ordenança sobre publicitat

icono_pdf  Ordenança de trànsit

icono_pdf  Ordenança residus inerts construcció

icono_pdf  Ordenança tanca solars

icono_pdf  Ordenança prevenció acústica

icono_pdf  Ordenança de convivència ciutadana

icono_pdf  Ordenança instal·lació i funcionament infraestructures radioelèctriques

icono_pdf  Ordenança abocaments xarxa clavegueram

icono_pdf  Normes de composició i funcionament del consell sectorial d’esports

icono_pdf  Reglament per a la normalització lingüística

icono_pdf  Reglament del cementiri municipal

icono_pdf  Preu públic escola d’estiu

icono_pdf  Ordenança targeta sanitària

icono_pdf  Ordenança llicències urbanístiques

icono_pdf  Ordenança ús administració electrònica

icono_pdf  Ordenança sol·licitud targeta i plaça estacionament

icono_pdf  Reglament consell agrari municipal

icono_pdf  Reglament arxiu municipal

icono_pdf  Ordenança cessió i ús locals municipals

icono_pdf  Ordenança de seguretat en l’ús, gaudi i aprofitament del litoral de Moncofa