MODALITAT DE RENDA COMPLEMENTÀRIA D’INGRESSOS PER PRESTACIONS (RCIP)

PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES:

 • Pensions no contributives d’invalidesa o jubilació (PNC), excepte si hi ha complement de tercera persona o està compatibilitzada amb el treball.
 • Pensions del Fons d’Assistència Social (FAS) que havent-hi sol·licitat la pensió no contributiva no li hi reconeguen el dret, i sempre que no tinga dret a altres prestacions públiques.
 • RAI per violència de gènere o intrafamiliar excepte que estiga compatibilitzada amb el treball.

ELS INGRESSOS DE LA PERSONA PERCEPTORA D’ALGUNA DE LES PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES NO HAN DE SUPERAR (sense comptar la prestació):

 • PNC: 919,80 € anuals
 • FAS: 097,04 € anuals
 • RAI: 396,76 € anuals

SI CONVIU AMB ALTRES PERSONES, LA SUMA D’INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA NO POT SUPERAR ANUALMENT (sense comptar la prestació):

 • 2 persones, límit anual d’ingressos 856 €
 • 3 persones, límit anual d’ingressos 720 €
 • 4 persones, límit anual d’ingressos 368 €
 • 5 persones, límit anual d’ingressos 016 €
 • 6 o més persones, límit anual d’ingressos 880 €

REQUISITS:

 • Empadronament o residència efectiva durant un mínim de 12 mesos, de manera continuada, i immediatament anteriors a la data de sol·licitud en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana o durant un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud, excepte les persones víctimes de violència de gènere que no han de complir aquest requisit.
 • No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d’algun, que siguen inferiors als definits en l’apartat anterior.
 • No disposar de béns mobles o immobles, distints als de l’habitatge habitual, sobre els quals es tinga un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seues característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venda, indique l’existència de mitjans suficients i superiors a set vegades la quantia màxima anual d’aquesta modalitat de renda valenciana d’inclusió. S’exceptuen els béns que formen part d’un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat.
 • No ocupar una plaça en un centre d’atenció residencial amb caràcter permanent.

QUANTIA MÀXIMA DE L’AJUDA:

 • PNC fins a 159 euros mensuals.
 • Pensió del Fons d’Assistència Social fins a 159 euros mensuals.
 • RAI per violència de gènere o intrafamiliar fins a:

  1 MEMBRE quantia màxima mensual: 199,73 euros 
  2 MEMBRES quantia màxima mensual: 307,73 euros
  3 MEMBRES quantia màxima mensual: 379,73 euros
  4 MEMBRES quantia màxima mensual: 433,73 euros
  5 MEMBRES quantia màxima mensual: 487,73 euros
  6 MEMBRES quantia màxima mensual: 559,73 euros

Només en el cas de la RAI a més a més es pot percebre un complement d’un 25% per despeses de lloguer o d’hipoteca, o d’un 10 % de complement per despeses energètiques.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 • Tot l’any.

 

ON DIRIGIR-SE:            CITA PRÈVIA

L’ATENCIÓ PRESENCIAL i el REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – CASTELLÓ, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon 964726200.

CASTELLÓ: c/ Germans Bou, 81. 12073 Castelló

MÉS INFORMACIÓ EN:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20034&version=amp