Si es tracta de dades cadastrals protegides, la normativa sobre els Punts d’Informació Cadastral Únicament permet l’accés a aquests serveis a qui figura inscrit en el Cadastre com a titular cadastral, el seu representant o persona autoritzada per ell.

Per tant, la manca de coincidència entre el NIF de qui figuri com a titular cadastral i el del sol·licitant, actuï per si o per representació, determina que no pugui ser atesa la sol·licitud, sent en aquests casos cal la intervenció de la Gerència del Cadastre , a la qual l’interessat ha desplaçar-se o bé dirigir un escrit descrivint la situació particular que impedeix l’accés a les dades cadastrals protegides i sol·licitant la correcció de les dades que es considerin erronis.

Tampoc podran atendre en el Punt d’Informació Cadastral les sol·licituds dels que s’emparen en algun dels supòsits d’interès legítim i directe que estableix l’article 53 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

En els supòsits en què s’actuï com a representant o autoritzat del titular cadastral s’haurà d’aportar la corresponent documentació acreditativa:

• Original del document acreditatiu de la representació o de l’autorització, o bé còpia dels mateixos, prèvia exhibició dels documents originals.
• Còpia del DNI de l’autoritzant que s’acompanyarà a l’escrit d’autorització.
• Pagament d’una taxa de 3 € per expedició de documents.