S’ha publicat en el BOP de hui l’extracte de les bases nomenament interí i constitució de la borsa de treball de guarda rural. El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils.

Les bases íntegres es troben publicades al Tauler d’Anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Moncofa (http://moncofa.sedelectronica.es).

Extracte BOP bases guarda rural

Temari específic bases guarda rural

Per al temari general consulteu les bases.