En relació amb el mercat municipal que se celebra els dissabtes durant el període estival en el municipi de Moncofa (platja), es comunica que es prorroga la duració per a aquelles persones que resulten interessades fins al 15 de maig de 2021.

Caldrà presentar-se en les oficines d’aquest Ajuntament, amb cita prèvia o via telemàtica, www.moncofa.com, seu electrònica, l’objecte de la pròrroga de la parada ocupada en l’època estival, i haurà d’aportar la següent documentació:

 1. Sol·licitud de pròrroga de la parada de l’any 2020.
 2. Model normalitzat que s’adjunta a aquest escrit de Declaració responsable que a la data reuneix els requisits indicats en el moment de la concessió de l’autorització, que són:
 •  Estar donat d’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents de llicència fiscal o, si s’escau, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i aportarà la certificació expedida per l’Agència Tributària corresponent a l’exercici 2020.
 • Estar donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament de les quotes i aportarà la certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent a l’exercici 2020.
 • Totes les persones que figuren com a venedores han d’estar donades d’alta en la Seguretat Social.
 • En el cas d’estrangers, disposar dels corresponents permisos de residència i treball a compte propi, i complir la resta de disposicions vigents que hi siguen aplicables.
 • Trobar-se al corrent en el pagament dels tributs municipals.
 • Assegurança en vigor de la parada.
 • Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments, si escau.
 • Reunir les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte de la venda.

L’Administració podrà comprovar si reuneix els requisists i procedirà, en cas contrari, a no autoritzar la pròrroga, retirar l’autorització de la pròrroga concedida o imposar les sancions que hi corresponguen.

El termini per a presentar tota la documentació serà durant tot el mes de setembre de 2020. En cas de no presentar-se abans d’aquesta data, s’entendrà que no vol prorrogar l’autorització inicial de la parada.

NORMES DE FUNCIONAMENT

 • L’autorització de pròrroga habilitarà a muntar la parada; no obstant això, la ubicació es determinarà de forma correlativa a la numeració obtinguda en el mercat estival.
 •  Si no es munta la parada durant tres caps de setmana seguits, s’entendrà revocada l’autorització.
 • L’Ajuntament habilitarà borses industrials i contenidors per a la recollida de deixalles produïdes per la venda de la parada. La parada quedarà en idèntiques condicions de neteja que abans de la instal·lació.
 • Durant la pròrroga no s’admetran canvis d’ubicació de la parada.
 • En cas de no mantindre les condicions de neteja i higiene es podrà procedir a revocar l’autorització.
 • S’hauran de complir totes les normes higièniques i sanitàries derivades del COVID-19.

Sol·licitud pròrroga mercat platja (hivern)

Nova declaració responsable