Portal de transparència

Què és el portal?

El Portal de Transparència, d’acord amb el que s’ha disposat per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, és un instrument que té com a objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

El Portal contindrà tres blocs d’informació, a més d’aquella altra que l’Ajuntament publique: informació institucional, organitzativa i de planificació; informació de rellevància jurídica i informació econòmica, pressupostària i estadística.

La informació publicada s’ajustarà als principis d’accessibilitat, interoperabilitat i reutilització.