Portal de transparència

Informació de rellevància jurídica – Oferta pública d’ocupació

Des del Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic i atenent a les successives Lleis de Pressupostos, no es procedirà a la incorporació de nou personal, excepte la que puga derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a Ofertes d’Ocupació públic d’exercicis anteriors.

Atenent a dita normativa i en el cas de les places vacants en l’Ajuntament de Moncofa, existixen d’un costat places vacants dotades pressupostàriament que no han sigut oferides i encara que no suposa incorporar nou personal perquè estan cobertes de forma interina, no cabrà convocar els corresponents processos selectius perquè siguen cobertes per funcionaris de carrera per quant no concorre el requisit “de ser una incorporació de nou personal derivada de l’execució de processos selectius corresponents a Ofertes d’Ocupació Públic d’exercicis anteriores”, ja que no han sigut oferides, pressupost previ i necessari per a haver convocat les dites places i per a incorporar nou personal segons el Reial Decret Llei i d’un altre costat, hi ha places vacants dotades pressupostàriament i inclús cobertes de forma interina, oferides en Ofertes d’Ocupació Públic anteriors però que no van ser executades en els terminis legals, ja que l’EBEP obliga que les Ofertes d’Ocupació Públic s’executen en el termini “improrrogable” de tres anys, per la qual cosa no havent-se executat en el dit termini estes han esdevingut en inexecutables.

Per tant, l’última Oferta d’Ocupació Pública és una promoció interna publicada en el DOCV núm. 7038 de 4 de juny de 2013, sent la plaça de: Funcionari de carrera. Tresorer. Grup A1. Escala administració general. Subescala tècnica. Núm. vacants: 1. Promoció interna.

Quan siga possible conforme la normativa vigent incorporar nou personal, s’oferiran llevat que s’adopten mesures organitzatives de reclassificació o amortització, els llocs següents:

  • 1 plaça vacant de tècnic de gestió..
  • 2 places vacants d’auxiliar.
  • 1 plaça vacant d’auxiliar de turisme.
  • 1 plaça vacant d’arquitecte tècnic.
  • 1 plaça vacant de enterrador.
  • 1 plaça vacant de tècnic de qualitat, prevenció i medi ambient.
  • 1 plaça vacant de subaltern.