Portal de transparència

Llei de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té com a objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics

La Llei s’aplica a totes les Administracions públiques i a tot el sector públic estatal, així com a altres institucions, com són la Casa de Sa Majestat el Rei, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Banc d’Espanya, el Defensor del Poble, el Tribunal De Comptes, el Consell Econòmic i Social i les institucions autonòmiques anàlogues, en relació amb les activitats subjectes a Dret Administratiu.

La Llei establix les obligacions de publicació que afecten les entitats públiques per a garantir la transparència en la seua activitat i regula el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.

Documents

icono_acceso Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Gobern