Personal

Els anuncis del procediments selectius es publiquen al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal.

 

Tauler d’anuncis.

Procediment per a autoliquidar la taxa per drets d’examen

Per a autoliquidar la taxa per drets d’examen té a la seua disposició el mòdul d’autoliquidacions instal·lat en la seu electrònica de l’Ajuntament al qual pot accedir mitjançant el següent enllaç:

https://moncofa.gcm-ah.com/autoliquidaciones_moncofa/portada

Haurà de seleccionar del llistat d’autoliquidacions la corresponent a drets d’examen i seleccionar el grup corresponent a la convocatòria que li interesse.

Com a objecte tributari haurà de fer referència a la convocatòria que li interesse.

En cas d’aplicar-se la bonificació per desocupació, haurà d’acreditar aquesta condició mitjançant un certificat que ho acredite que haurà d’aportar en la sol·licitud de participació; aquest certificat haurà d’emetre’s en el període de presentació d’instàncies, no s’admetran certificats amb una data anterior a l’obertura del termini de presentació d’instàncies.

Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, però igualment hauran d’acreditar la seua condició aportant en la sol·licitud de participació el certificat que l’acredite.

Amb aquesta aplicació podrà pagar la taxa mitjançant càrrec en compte si és client de Caixabanc SA, mitjançant targeta de crèdit o obtindre una carta de pagament que podrà pagar en qualsevol de les entitats col·laboradores.

L’assistència per e-mail (recaptacio@moncofa.com) es limita a resoldre incidències però no a obtindre la carta de pagament, que haurà d’obtindre a través d’aquest enllaç.

L’alternativa a la seu electrònica és l’atenció presencial en aquest Ajuntament.

Una vegada pagada la taxa, pot presentar la sol·licitud per qualsevol dels mitjans previstos en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix els següents mitjans de presentació:

a) En el registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l’article 2.1.

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) En les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.