Pagament escoleta de nadal

Avís important: només ha d’abonar el preu de l’Escoleta de Nadal si el xiquet o la xiqueta està admés en aquesta, per a això consulte el llistat d’admesos que apareixerà en la web municipal.

Procediment per a autoliquidar el preu públic Escoletes

Per a autoliquidar el preu públic de les Escoletes de Moncofa té a la seua disposició el mòdul d’autoliquidacions instal·lat en la seu electrònica de l’Ajuntament al qual pot accedir mitjançant el següent enllaç: https://moncofa.auto-liquidaciones.es/va

Haurà de seleccionar del llistat d’autoliquidacions la corresponent a PREUS PÚBLICS ESCOLETES

Mitjançant aquesta aplicació podrà pagar la taxa mitjançant càrrec en compte si és client de Caixabanc SA, mitjançant targeta de crèdit o obtindre una carta de pagament que podrà pagar en qualsevol de les entitats col·laboradores.

L’assistència per e-mail (recaptacio@moncofa.com) es limita a resoldre incidències però no a obtindre la carta de pagament, que haurà d’obtindre a través d’aquest enllaç.

L’alternativa a la seu electrònica és l’atenció presencial en aquest Ajuntament.

Una vegada pagada la taxa, pot presentar la sol·licitud per qualsevol dels mitjans previstos en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix els següents mitjans de presentació:

  1. a) En el registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l’article 2.1.
  2. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
  3. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  4. d) En les oficines d’assistència en matèria de registres.
  5. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.