Fins al 24 d’octubre estarà obert el termini per a la presentació de sol·licituds de les ajudes al transport per a estudiants.

Més informació en els documents següents:

Anunci BOP ajudes transport

ANNEX I. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

DECLARACIO ESTAR AL CORRENT DEUTES TRIBUTARIS I NO INCURS EN PROHIBICIÓ

ALTA TERCERS

ANNEX I SOL·LICITUD SUBVENCIÓ MENORS D’EDAT

Declaració responsable estar al corrent d’obligacions tributàries i de seguretat social I LLEI 38. Menors d’edat