• L’aval que va presentar Piscivall, com a agent urbanitzador, només és de 865.000 €.
  • La liquidació del PAI establia un saldo a favor de l’ajuntament de 7,8 milions.

Moncofa 10/09/2019

 

L’ajuntament de Moncofa ja té a les seves arques l’aval presentat per l’agent urbanitzador, PISCIVAL, per import de 865.843,28 euros. Aquest aval ha de contribuir a la finalització del PAI del paralitzat des de fa pràcticament una dècada que compta amb una extensió d’uns 270.000 m2.

Recordar que la liquidació establia un saldo en contra de qui va ser urbanitzador, Piscivall, de 5.984.894 euros, quantitat a la qual caldria sumar un saldo a favor de l’Ajuntament de 1.987.427 euros, el que ascendeix a un total de 7.881. 321 euros.

No obstant això, l’empresa es troba en concurs de creditors, sense propietats i l’aval presentat en el seu dia, com s’ha exposat, únicament és de 865.843 euros. Pel que l’escenari que se li planteja al consistori de Moncofa és extremadament negatiu, ja que amb prou feines podrà recuperar el 10% de la quantia que li correspondria.

Recordar que la confiscació d’aquest aval ja va tenir certa polèmica ja que davant el primer intent que va realitzar l’ajuntament l’entitat valedora va respondre que, tot i trobant-se en les dependències municipals, havia estat anul·lat, cosa que finalment, va resultar un error.

Durant el procediment de reparcel·lació del PAI Belcaire Sud, nombrosos terrenys que li van correspondre a l’Ajuntament van ser adjudicats en propietats en proindivís amb l’empresa urbanitzadora Piscivall i, de forma individual als seus dos principals socis. Posteriorment, els socis van adquirir pel procediment del requeriment recíproc totes les propietats de l’empresa i moltes del consistori, «despullant així de propietats a l’empresa que ara només té presentat davant l’Ajuntament un aval del 10% dels danys», lamenta el alcalde, Wences Alós.

Referent a la venda dels terrenys efectuada l’any 2006, l’auditoria realitzada anys després per Grant Thornton afirmava: “en la nostra opinió resulta injustificat que es procedeixi a alienar directament les parcel·les atribuïdes a l’ajuntament en concepte de compensació d’excedent d’aprofitament, ja que s’està evitant la preceptiva licitació publica d’uns terrenys municipals. A més, no consta informes tècnics de valoració de tals parcel·les, per la qual cosa no es justifica degudament si el preu s’ajusta al valor real del mercat de les mateixes ”