El ple extraordinari d’aquest dilluns ha aprovat, per unanimitat, la proposta de confiscació de l’aval presentat per l’agent urbanitzador del PAI Belcaire Sud. No obstant això l’aval presentat per 865.843 € està molt lluny del resultat de la liquidació del PAI, segons la qual l’ajuntament hauria de rebre 7.881.321 euros. Això fa que l’escenari que se li planteja a l’ajuntament de Moncofa sigui extremadament negatiu ja amb la confiscació de l’aval que amb prou feines podrà recuperar el 10% de la quantia que li correspondria.

Recordar que durant el procediment de reparcel·lació del PAI Belcaire Sud nombrosos terrenys que li van correspondre a l’ajuntament van ser adjudicats en propietats en proindivís amb l’empresa urbanitzadora, PISCIVAL, al costat dels seus dos principals socis. Temps després, l’any 2005, aquestes persones van adquirir pel procediment del requeriment recíproc aquestes propietats de l’empresa i de l’ajuntament, quedant així amb les propietats de l’empresa que ara només té presentat davant l’ajuntament d’un aval del 10% dels danys .

Respecte al procediment del requeriment recíproc per “vendre” les propietats de l’ajuntament ja es va manifestar Grant Thornton a l’auditoria urbanística realitzada el 2013 “resulta injustificat que es procedeixi a alienar directament les parcel·les atribuïdes a l’ajuntament… ja que s’està evitant la preceptiva licitació publica d’uns terrenys municipals. A més no consten informes tècnics de valoració de tals parcel·les, per la qual cosa no es justifica degudament si el preu s’ajusta al valor real de mercat. ”

D’altra banda també s’han desestimat la majoria de les al·legacions presentades a la liquidació posant-se de manifest que els dos expropietaris de Piscivall no han pogut demostrar que hagin pagat ni un sol euro de les quotes d’urbanització que els corresponen com a propietaris (7.158.321 , 46 euros), quantia que asseguren haver pagat però que “no es realitza cap esforç probatori”. Quantitat que sembla ser no pot ser reclamada en no haver-ho estat per l’empresa urbanitzadora Piscivall.

També ha estat desestimada les al·legacions presentades per SOL MONCOFA SL, empresa constituïda pels mateixos empresaris que al seu dia van constituir Piscivall, i amb la qual pretenia cobrar possibles reclamacions a l’ajuntament però no pagar-les, en cas de les reclamacions fossin en contra seu.

Amb aquest ple es fa un pas més en la resolució del PAI Belcaire Sud, que va assumir l’ajuntament en desaparèixer l’empresa urbanitzadora i pel qual es hauran de fer front a costos molt superiors a l’aval dipositat.