Es publica la llista d’admesos i exclosos a l’Escola d’Estiu 2016 i les instruccions per a formalitzar la matrícula.

Cal comprobar si el menor està admés o no en l’Escola d’Estiu 2016 abans de formalitzar la matrícula. Recordem que la reunió informativa per a pares i mares serà el dia 29 de juny a les 20.00 hores al saló de plens de l’Ajuntament. El termini de matrícula finalitza el 28 de juny.

Si durant el mes de juny i la primera setmana de juliol es produeixen baixes, es cridarà al següent menor de la llista d’espera per ordre d’inscripció.

En compliment de l’Ordenança fiscal reguladora, normes de gestió, article 7.1, el sistema d’ingrés serà el d’autoliquidació.

S’ha establit el següent compte bancari per a realitzar l’ingrés:

La Caixa ES77 2100 4686 03 0200020662

Al justificant de l’ingrés es farà constar:

  • Nom i cognom del menor
  • Concepte: Escola d’Estiu 2016
  • En cas de no estar empadronats a Moncofa, nom i cognom del pare/mare, DNI i adreça)

Per a formalitzar la matrícula cal presentar en el registre de l’Ajuntament (1r pis) el full de matrícula, còpia del carnet de vacunacions, SIP i justificant de l’ingrés bancari. A més, si vol fer ús del servei d’acollida matinera cal presentar també el certificat de la jornada laboral.

La quota serà de 60 €, segons l’article 8 de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola d’estiu.

No hi ha cap exempció, reducció ni bonificació, segons l’article 7 de la mencionada ordenança.

Llistat admesos i llista espera