Fins al 27 de juny de 2022 es podran presentar les sol·licituds per a la instal·lació de llocs de venda no sedentària de la Fira de Santa Mª Magdalena que se celebrarà els dies 22 i 23 DE JULIOL DE 2022. El text íntegre de les bases està publicat en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i en la pàgina del Perfil del contractant d’esta pàgina web: http://moncofa.com/perfil-de-contratante/licitaciones/

Es recorda que, d’acord amb l’article 19 de la vigent Ordenança reguladora de la venda no sedentària, estes autoritzacions es concediran mitjançant concurrència competitiva atés el criteri de preferència en la presentació per registre d’entrada.