Sorry, this entry is only available in VA and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

En relació amb el mercat municipal que se celebra els dissabtes durant el període estival en el municipi de Moncofa (platja), es comunica que es prorroga la duració per a aquelles persones que resulten interessades fins al 15 de maig de 2021.

Caldrà presentar-se en les oficines d’aquest Ajuntament, amb cita prèvia o via telemàtica, www.moncofa.com, seu electrònica, l’objecte de la pròrroga de la parada ocupada en l’època estival, i haurà d’aportar la següent documentació:

 1. Sol·licitud de pròrroga de la parada de l’any 2020.
 2. Model normalitzat que s’adjunta a aquest escrit de Declaració responsable que a la data reuneix els requisits indicats en el moment de la concessió de l’autorització, que són:
 •  Estar donat d’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents de llicència fiscal o, si s’escau, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i aportarà la certificació expedida per l’Agència Tributària corresponent a l’exercici 2020.
 • Estar donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament de les quotes i aportarà la certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social corresponent a l’exercici 2020.
 • Totes les persones que figuren com a venedores han d’estar donades d’alta en la Seguretat Social.
 • En el cas d’estrangers, disposar dels corresponents permisos de residència i treball a compte propi, i complir la resta de disposicions vigents que hi siguen aplicables.
 • Trobar-se al corrent en el pagament dels tributs municipals.
 • Assegurança en vigor de la parada.
 • Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments, si escau.
 • Reunir les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte de la venda.

L’Administració podrà comprovar si reuneix els requisists i procedirà, en cas contrari, a no autoritzar la pròrroga, retirar l’autorització de la pròrroga concedida o imposar les sancions que hi corresponguen.

El termini per a presentar tota la documentació serà durant tot el mes de setembre de 2020. En cas de no presentar-se abans d’aquesta data, s’entendrà que no vol prorrogar l’autorització inicial de la parada.

NORMES DE FUNCIONAMENT

 • L’autorització de pròrroga habilitarà a muntar la parada; no obstant això, la ubicació es determinarà de forma correlativa a la numeració obtinguda en el mercat estival.
 •  Si no es munta la parada durant tres caps de setmana seguits, s’entendrà revocada l’autorització.
 • L’Ajuntament habilitarà borses industrials i contenidors per a la recollida de deixalles produïdes per la venda de la parada. La parada quedarà en idèntiques condicions de neteja que abans de la instal·lació.
 • Durant la pròrroga no s’admetran canvis d’ubicació de la parada.
 • En cas de no mantindre les condicions de neteja i higiene es podrà procedir a revocar l’autorització.
 • S’hauran de complir totes les normes higièniques i sanitàries derivades del COVID-19.

Sol·licitud pròrroga mercat platja (hivern)

Nova declaració responsable