Sorry, this entry is only available in VA and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Poden trobar les Bases completes en el Butlletí Oficial de la Província núm. 121, de 6 de octubre de 2016, o en l’Ajuntament de Moncofa.

Aquestes ajudes són per als alumnes d’infantil. Cal recordar que els alumnes de primària i secundària van tindre la possibilitat de participar del Programa Xarxa Llibres i Banc de Llibres de la Generalitat Valenciana.

Requisits dels sol·licitants (Base 3 de l’ordenança):

Seran beneficiaris els pares o persones que tinguen la tutela, guarda o custòdia del menor, i reunisquen els següents requisits:

 1. Els beneficiaris, així com el menor, han d’estar empadronats en el municipi de Moncofa. Almenys un dels beneficiaris ha d’estar empadronat amb una antiguitat de dos anys ininterromputs abans de la data d’expiració del termini per la presentació de sol·licituds (amb la signatura de la sol·licitud autoritzen que des de l’Ajuntament es comprove aquesta situació).
 2. Els beneficiaris han d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries municipals; s’entén que no s’està al corrent quan hi ha deutes en període executiu de cobrament.
 3. Que els estudis d’educació infantil s’estiguen cursant en el centre públic del municipi; queden exclosos els centres privats i concertats.

Se subvencionarà el 100% dels llibres amb el límit de 120€, atés el que consta en la Base 5 de l’ordenança.

El període de presentació de la sol·licitud i de la documentació finalitzarà el 20 de juliol de 2020.

L’imprès de sol·licitud i la declaració jurada estaran penjats en la web de l’Ajuntament i estaran també a la seua disposició en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Moncofa.

Documentació a aportar:

 • DNI dels pares/tutors i del sol·licitant.
 • Llibre de família o document acreditatiu de la tutela, guarda o custòdia del menor.
 • Declaració jurada de no estar sotmés en les causes previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions (es facilitarà en l’Ajuntament i/o web).
 • Certificat bancari on figure el núm. de compte del sol·licitant. Si ha estat beneficiari en altres convocatòries i vol mantindre el número de compte bancari faça-ho constar a la sol·licitud.
 • Justificació de la despesa i/o factura, que ha de complir els requisits establerts en el RD 1496/2003.
 • Declaració de la renda 2019 o certificat negatiu de la renda de cada membre de la unitat familiar.

ON PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

 • A L’OAC DE L’AJUNTAMENT SITUADA EN LA PLANTA BAIXA. ES NECESSARI SOL·LICITAR CITA PRÈVIA.
 • PER SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE MONCOFA

Sol·licitud beca llibres 2019-20

Declaració jurada