Es publica l’edicte de concessió/denegació provisional de les ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text del curs acadèmic 2018-2019.

Podran presentar escrit d’al·legacions, amb els documents i les justificacions, en el termini de deu dies a partir de l’endemà de la notificació.

S’informa als sol·licitants que tinguen expedients resolts amb concessió provisional que han de presentar la declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en l’OAC de l’Ajuntament de Moncofa,

Edicte conc-deneg provisional llibres 2018-19

Declaració responsable