EXPEDIENT 48/08/2020: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ de l’OBRA “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ CEIP AVEL•LÍ CORMA CONSTRUCCIÓ DE DOS AULES D’INFANTIL I REFORMA DE LES COBERTES DEL CENTRE” incloses en el PLA EDIFICANT

• Termini de presentació d’ofertes: fins al dia 19-04-2021 a las 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Més informació en la secció Perfil de Contractant.