Es publica l’anunci de la convocatòria de les ajudes econòmiques per al foment del comerç local, la nova campanya “Primavera a Moncofa”.

Els comerços locals que desitgen adherir-se a la present campanya comptaran des de la data de publicació al BOP de la convocatòria, fins al dia 25 d’abril de 2022 per a presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament el formulari d’adhesió.

Anunci convocatòria ajudes econòmiques foment comerç local, campanya Primavera a Moncofa

Formulari adhesió comerços a campanya foment comerç local

Alta tercers

Declaració responsable obligacions tributàries i SS

Compte justificatiu

Formulari baixa comerços a campanya foment comerç local