Certificació electrònica

L’Ajuntament de Moncofa ha firmat un conveni amb l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

L’ACCV és l’entitat de la Generalitat Valenciana que presta serveis de certificació electrònica que garanteixen la seguretat en els tràmits administratius a través d’Internet.

Quina utilitat pràctica té un certificat electrònic?
Disposar d’un certificat electrònic, tant de persona física (particular) com de representant de persona jurídica (empresa, associació, fundació, etc.) per exemple, permet bàsicament les següents funcions principals:

  • Acreditar fefaentment i de forma segura la identitat a través d’Internet davant d’organismes públics (ajuntaments, Agència Estatal Tributària, etc.), entitats financeres (banca electrònica), companyies d’assegurances, companyies aèries, etc.
  • Firmar un document electrònic de forma senzilla i segura que permet que el destinatari en puga confirmar la identitat de qui firma així com la no alteració del document firmat. L’Autoritat de Certificació dóna fe que la firma electrònica es correspon amb la persona que firma. Aquesta és la raó per la qual els certificats estan firmats, al seu torn, per l’Autoritat de Certificació que els emet.

Qualsevol ciutadà de la localitat que sol·licite l’expedició de la firma electrònica pot fer-ho dirigint-se al Departament d’Informació i Registre de l’Ajuntament. Caldrà aportar l’original del document nacional d’identitat o, en el seu cas, el passaport.

Més informació: www.accv.es