Calendari Fiscal

CALENDARI FISCAL 2017. PERÍODE DE COBRAMENT

De conformitat amb la publicació en el BOP-CS 134, de 5 de novembre de 2016, en base al que disposa l’article 16 de l’Ordenança de Gestió, Recaptació i Inspecció dels ingressos d’dret públic municipals, la gestió ha estat delegada en la Diputació de Castelló, publicada al Butlletí Oficial de la Província nº 96 de7 d’agost de 2003, que estableix que “al final de cada any s’aprovaran, mitjançant resolució del Diputat Delegat de Recaptació, els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic corresponents a l’exercici següent, dels Ajuntaments i altres entidadesde dret públic de la província que hagin delegat funcions de gestió i recaptació tributària a favor de la Diputació Provincial de Castelló”

RESOLC:

QUE ELS CITATS PERÍODES DE COBRAMENT PER A l’EXERCICI 2017 SERAN ELS SEGÜENTS:

Primer cobrament: 15 de març al 15 de maig:

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

Segon cobrament: 5 de maig al 5 de juliol:

  • 1er termini Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana

 

Tercer cobrament: 5 de juliol al 5 de setembre:

  • 2n termini Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana
  • Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica
  • Taxa RSU
  • Taxa Consorci valoració i eliminació de residuossólidos urbans
  • Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

Telèfon d’informació del Servei de Recaptació de Diputació: 964 577 943

Per a qualsevol sol·licitud dirigir-se a:  www.dipcas.es/sedelectronica