Beques i ajudes

Tota la informació sobre ajudes i subvencions

 http://moncofa.sedelectronica.es/transparency/cd93a727-cabd-435c-8961-43eaba6c08d7/

Altres subvencions

Ajudes Xec Bebé 2022

 Publicació BOP anunci convocatòria ajudes natalitat 2022

 Sol. ajuda natalitat

 Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social bilingüe

 Model declaració complir llei sub art 13 38

 Alta tercers

Ajudes Guarderia 2022

Publicació BOP n. 28, de 5 març 2022, convocatòria ajudes guarderies 2022

Sol·licitud subvenció guarderia

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social Bil

Model compliment Llei 38.03 i SÍ rebre altres subvencions

Model compliment Llei 38.03 i NO rebre altres subvencions bil

 

Ajudes Urgents al Lloguer  COVID-19

ANNEX A SOL·LICITUD

AUTORITZACIÓ REPRESENTACIÓ

MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

CARTELL