Es publica l’anunci de l’aprovació provisional de les ajudes de subvencions directes a autònoms i microempreses en el municipi de Moncofa l’activitat dels quals s’haja vist afectada per la pandèmia provocada pel COVID-19 en el marc de Pla Resistir (ajudes Parèntesi) aprovat per la Generalitat en virtut de Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell publicat en el DOGV núm. 9005, de data 26 de gener de 2020.

Anunci resolució provisional correctes, esmenar i desestimar