Bon dia.

L’informem que el dia 23 d’abril de 2019, s’ha publicat en el BOP nº 52 de la província de Castelló l’anunci de la convocatòria del procés selectiu aprovada pel Consell Rector del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació “La Plana Baixa “, en sessió celebrada en data 2019.03.22.

L’objecte del procés selectiu és la constitució de les borses d’ocupació temporal que a continuació es detallen:

  • Borsa d’ocupació temporal Tècnic especialista en empreses per a l’àrea d’assessorament d’emprenedors i empresas.
  • Bolsa d’ocupació temporal Tècnic especialista en projectes per a la dinamització del territorio.

D’acord amb el punt 6 de les bases reguladores de les dues borses d’ocupació, el full de sol·licitud general de participació, el full d’autobaremació i les citades bases, es trobaran a la pàgina web ia la seu del Consorci (Pl. del Centre, 1, 12600 la Vall d’Uixó. http://www.activemlaplanabaixa.es). També es remetran als ajuntaments consorciats ia les seus de CEC, CEPYMEC, CCOO i UGT perquè siguin publicadas. Les persones interessades han de presentar en els registres dels ajuntaments consorciats, en horari de 9h a 14h, el model general d’instància, la corresponent full d’autobaremació degudament emplenada acompanyant fotocòpia compulsada del DNI i de la titulació exigida en les esmentades bases (la documentació acreditativa dels mèrits s’haurà de presentar un cop superada la fase d’oposició).

També es pot presentar a l’oficina del PROP o per qualsevol de les formes previstes en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en aquest cas la persona interessada ha de comunicar al Consorci, remetent còpia de tota la documentació presentada, al correu electrònic: consorci@activemlaplanabaixa.es.

Si no es rep la totalitat d’aquesta documentació, per correu electrònic, dins el termini fixat per a la seva presentació, s’exclourà del procés selectivo.El termini per a presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació del seu extracte en el BOP, és a dir del 24 d’abril al 2 de maig de 2019, ambdós inclosos.