El pròxim dimecres 24 de febrer finalitza el termini per a presentar les sol·licituds a fi d’obtindre l’ajuda de 500 euros a la natalitat “xec bebé”, quantitat que per a ser abonada ha hagut de ser gastada en productes infantils comprats en els comerços locals per la qual cosa ha d’estar avalada amb les factures corresponents. Així doncs, esta subvenció va dirigida als menors nascuts o adoptats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, any natural anterior a l’exercici pressupostari amb càrrec al qual s’atorga l’esmentada ajuda que en este cas és 2016.

Esta subvenció té com a finalitat el foment i ajuda a les famílies i són els beneficiaris els pares o adoptants que consten com a titulars del llibre de família, en el qual figure degudament inscrit el xiquet o la xiqueta.

Esta subvenció té un doble vessant: d’una banda, ajudar les famílies i, de l’altra, promocionar el comerç local.

Entre els requisits que han de complir els beneficiaris es troba estar empadronat almenys un dels progenitors que figuren en el llibre de família, en l’Ajuntament de Moncofa amb dos anys d’antelació a la data del naixement o adopció i continuar inscrits en el padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud o estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries municipals.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de documents originals o fotocòpies compulsades tals com les factures que acrediten la despesa subvencionable; el DNI dels beneficiaris, el llibre de família o, si és el cas, el conveni regulador o sentència judicial de nul·litat, separació o divorci.

Més informació en el document següent.

icono_pdf ajudes natalitat 2016 (1)