El dissabte 8 d’abril es va publicar al Butlletí Oficial de la Província l’extracte de l’aprovació de les bases d’enterrador. El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’este extracte en el BOP.

Publicació BOP extracte

Bases enterrador

Instància borsa enterrador