Personal

Forma de pagament de les borses de treball

Nota: Ingrés drets d’examen

En compliment de l’Ordenança fiscal reguladora, normes de gestió, article 7.1, el sistema d’ingrés serà el d’autoliquidació.

S’ha establit el següent compte bancari per a realitzar l’ingrés:

La Caixa ES77 2100 4686 03 0200020662

Al justificant de l’ingrés es farà constar:

  • Nom i cognoms
  • Motiu: taxa examen de què es tracte

Ingrés en compte que adjuntaran a la sol·licitud.

Quota tributària: art. 6 de l’Ordenança reguladora.

Reduccions de la taxa: acord plenari 24/09/2015. En cas de situació de desocupació en el moment de la meritació, 90% de reducció. La situació de desocupació s’acreditarà mitjançant certificació expedida en l’oficina d’ocupació competent, o mitjançant el DARDE a la data de meritació i s’adjuntarà a la sol·licitud.

Exempcions: art. 4.2. Persones amb discapacitat igual o superior al 33%. D’aquestes situacions s’aportaran certificats actualitzats al moment de la meritació perquè l’aplicació es considere procedent i s’adjuntarà a la sol·licitud.